Til innholdet

Etterbruk av lokalene

Innset barnehage og skole samt Voll skole

På bakgrunn av henvendelser til kommunen, ser vi at det er behov for å orientere om Rennebu kommunes planer for de nedlagte skolelokalene på Voll og Innset samt for barnehagens lokaler på Innset.

 

Innset skole og barnehage

Kommunestyret vedtok at fra høsten 2017 skal driften legges ned ved skolen og barnehagen på Innset. Dette for å spare midler.

Rennebu kommune rydder nå i lokalene. Brukbart inventar tas vare på, likeså brukbart skolemateriell.  For å redusere driftskostnader stenges varmen ned til et minimum. Det gjenstår avklaring om bruken av det gamle biblioteket.

Det foreligger en avtale mellom styret for Samfunnshuset og Rennebu kommune om bruken av samfunnshuset, som ligger i sokkelen av skolebygget. Avtalen som ble inngått da skolen ble oppført, blir videreført. Denne innebærer at kommunen har ansvar for vaktmester og renhold. Ved leie av lokaler kontaktes Servicetorget.

Kommunen har pr. dato ikke mottatt noen henvendelser om kjøp eller bruk av lokalene. Interesserte bes ta kontakt med rådmannen.

 

Voll skole

Skoledriften ble lagt ned høsten 2017, mens barnehagen drives videre i sine eksisterende lokaler.

Rennebu kommune rydder nå i lokalene. Brukbart inventar og materiell blir tatt vare på. Privatskolen har fått tilbud om å ta det de har behov for. Resten blir kjørt bort og kastet.

Rennebu kommune arbeider nå med anbudsbeskrivelsen på riving av mellombygget, som ønskes utført i løpet av våren 2018. Dato avklares når tilbudene er mottatt.

Riving og tetting er kommunens ansvar, mens øvrig tilrettelegging av bygget er privatskolens eller eiendomsselskapets ansvar. Rennebu kommune har vedtatt en intensjonsavtale om at en evnt. privatskole/ eiendomsselskap skal få overta hele eiendommen, inklusive tomt, vederlagsfritt. Rennebu kommune skal leie tilbake barnehagelokalene og selv stå ansvarlig for at bygg og uteområder tilknyttet barnehagen er i forskriftsmessig stand. Ved et eventuelt opphør av privatskole, har Rennebu kommune rett til vederlagsfritt å overta lokaler og uteområder til barnehagens drift. En egen avtale skal beskrive fordeling av ansvar og kostnader. Denne avtalen er under utarbeiding. Den må godkjennes politisk før privatskolen/ eiendomsselskapet kan ta over.

Ved leie av lokaler kontaktes Voll barnehage.

 

Rådmannen

Publisert: 15. januar 2018 ▪ Sist endret: 15. januar 2018