Til innholdet

Oppstart av reguleringsarbeid for rv. 3 Nåverdalsbrua- Gullikstad i Rennebu kommune

Gi innspill innen 7. april

Statens vegvesen skal i samarbeid med Rennebu kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for rv. 3 på strekningen Nåverdalsbrua - Gullikstad. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

    
Åpent informasjonsmøte

Statens vegvesen vil i samarbeid med Rennebu kommune arrangere et åpent informasjonsmøte i forbindelse med planoppstart, og inviterer grunneiere og andre interesserte tilmøte i Samfunnshuset på Innset onsdag 15. mars kl. 19.00- 21.00.

Det vil også bli vil bli arrangert informasjonsmøte/ åpne kontordager underveis i planarbeidet.

Beskrivelse av prosjektet

Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for utbedring av vegstrekningen til 9 m vegbredde med midtmarkering. Vegstrekningen som reguleres er på ca. 9,6 km, og inkluderer omlegging av vegen forbi Innset. I fokus for planarbeidet står trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø.

 

Detaljreguleringsplanen skal bygge på kommunedelplan rv. 3 Hedmark grense- Ulsberg, som ble vedtatt i Rennebu kommunestyre 19.06.2014. I forbindelse med kommedelplanarbeidet ble det gjennomført en konsekvensutredning (KU) som gjorde rede for tiltakets virkning for miljø og samfunn.  I oppstartsmøte 02.03.2016 klargjorde Rennebu kommune at det derfor ikke er behov for egen konsekvensutredning/ planprogram i forbindelse med reguleringsarbeidet.

Virkningene for miljø og samfunn skal likevel suppleres i reguleringsplanen, og det vil bli lagt vekt på å komme fram til gode avbøtende tiltak. Følgende forhold vil bli vurdert under planleggingsarbeidet: Grunnforhold, massehåndtering, landskapsbilde, nærmiljø, friluftsliv, støy, folkehelse, naturmangfold, vann og vassdrag, bebyggelse, kulturminner, naturressurser/ landbruk, grunnavståelse og anleggsgjennomføring. Det vil også bli gjennomført en egen risiko- og såbarhetsanalyse.

Planområdet

Planområdet ser du her.

Dette varselet er sendt ut til alle som har eiendom innenfor det avgrensede området, samt naboeiendommer. Ikke alle disse eiendommene vil bli berørt av vegtiltaket. Planområdet er omfattende definert for å sikre en bred varsling, og for å sikre tilstrekkelig areal til skjæringer, fyllinger, kryssløsninger, areal for støytiltak, omlegging av adkomstveger, avbøtende tiltak, sikringstiltak etc. I løpet av planprosessen vil planområdet bli nærmere bestemt og avgrenset til de eiendommene som berøres direkte. 

 

Reguleringsplanens endelige avgrensning vil bli nærmere bestemt i løpet av planprosessen. Først da vil vi få oversikt over hvilke eiendommer som vil bli direkte berørt av vegtiltaket.  

Aktuelt regelverk

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir utarbeidet etter § 12-3.  

   
Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller alle relevante opplysninger til reguleringsarbeidet til oss innen 7. april. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen, postboks 2525, 6404 Molde eller med e-post til adresse firmapost-midt@vegvesen.no

 

Vi vil sannsynligvis få et stort overskudd av jord, fjell og myrmasser i forbindelse med  gjennomføringen av prosjektet. Vi 

ber derfor spesielt om tilbakemelding dersom du som grunneier i området har behov for eller kan ta imot masser under anlegget.
   

 

Ta gjerne kontakt

Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte:

 

 

Publisert: 6. mars 2017 ▪ Sist endret: 8. mars 2017