Til innholdet

Godt inntrykk av Rennebu kommune

Fylkesmann Jørn Krog synes at Rennebu kommune har orden i de fleste ”sysakene”, og har god kompetanse og god kapasitet.

For godt og vel en måned siden hadde Fylkesmannen et møte med åpen dialog om Rennebu kommunes situasjon og utfordringer. Slike dialogmøter er et ledd i å holde kontakten med kommunene, og fylkesmann Jørn Krog forteller at de har slike møter med alle kommuner i løpet av en valgperiode.

Som bakgrunn for møtet ble det utarbeidet et ”kommunebilde”, der fylkesmannen forteller hva slags inntrykk de har av kommunen og utfordringer de mener kommunen står ovenfor. Dette er et forholdsvis langt notat som de ønsker tilbakemelding på, og denne tilbakemeldingen skal inneholde kommunens egen beskrivelse, eller bilde, på seg selv.

— Dialogmøtene er godt forberedte møter, og hensikten er å kunne danne seg et godt bilde av kommunene vi besøker og sammen komme med tips om hvordan kommunene kan løse eventuelle utfordringer de står ovenfor, sier fylkesmann Jørn Krog.

 

Dialogtema

Tema for dialogmøtet var ”Rennebu kommune – bærekraftig samfunn eller fraflyttingskommune?”, og for å belyse dette hadde Fylkesmannen satt opp tre dialogtema: interkommunalt samarbeid, tidlig innsats i alle livsfaser/overganger – utvikling av tjenesteområdet og næringsutvikling/samferdsel.

Aktuelle stikkord for den videre dialogen var folketallsutvikling, etablerte og framtidige samarbeid med andre kommuner, folkehelse, attraktivitet, kompetanse, hyttebygging, bygdeservice, reindrift og landbruk.

 

Orden i ”sysakene”

Fylkesmann Krog synes at Rennebu er godt stilt på de fleste områder. Rennebu er en liten kommune og kan være sårbar når det gjelder tjenesteproduksjon. Krog har derimot det inntrykket at Rennebu kommune har både god kompetanse og god kapasitet innenfor sine tjenesteområder.

— Kommunen er heldig som har en god inntektsstrøm, og kan dermed leve lenger med kostnadskrevende tjenester. Jeg er imponert over pleie- og omsorgstjenestene og hvordan de løser utfordringene der. Det virker som de har en gjennomtenkt strategi for å takle de utfordringene som kommer, og kommunen er derfor langt fremme når det gjelder pleie- og omsorg, sier Krog.

Krog påpeker at kommunen vil kunne få en utfordring frem i tid når det gjelder befolkningsstruktur, og dette vil kunne virke inn på blant annet grendeproblematikk og skolestruktur.

— Utfordringen blir å finne frem til gode læringsmiljø og samtidig vurdere sentralisering – ikke sentralisering. Det er viktig å kunne se langt nok fremover, og det virker som at kommunen er veldig bevisst på denne situasjonen, sier Krog.

 

Utfordringer med interkommunalt samarbeid

Rennebu kommune har samarbeid med flere kommuner – både mot Oppdal, nedover Orkdalen og mot Gauldalen. Krog sier det er viktig å se på hvilke oppgaver  og tjenester en vil samarbeide med andre kommuner om og på hvilken måte samarbeidet skal foregå på.

— Vi hadde en interessant diskusjon om samarbeidsklimaet med en nabokommune som er storebror, og her kom vi inn på både plusser og minuser, sier Krog – uten å utdype det noe mer.

 

God plankompetanse

Krog er imponert over kompetansen Rennebu kommune har innenfor planarbeidet. Plankontoret er et stort kontor med flere fagfolk, slik at de slipper å være ”ensomme ulver” som kan være tilfelle i andre små kommuner. Han har lagt merke til reguleringsplanarbeidet med ny E6 som har gått raskt og effektivt, og at arbeidet ble gjort så godt at de også hurtig kunne komme frem til enighet.

 

Rennebus utfordringer

Krog sier at Rennebu har de samme utfordringene som andre små kommuner i innlandet. Det handler om demografisk utvikling med synkende barnetall og over tid økende andel eldre i befolkningen. Dette har betydning for kommunens tjenesteproduksjon både med hensyn til barn og unge og pleie/omsorgssektoren. Å snu denne utviklingen er vanskelig for de fleste kommuner som har et tilsvarende utgangspunkt.  Avgjørende er utviklingen i arbeidsmarkedet lokalt eller i samfunn innenfor en akseptabel pendlingsavstand.  Å få ny virksomhet til å slå seg ned i en kommune av typen Rennebu virker å være stadig vanskeligere. At Hoffseth BioCare har etablert seg skal en derfor være svært glad for!  Bedre infrastruktur (vei og raskere jernbane) kan øke sannsynligheten for at folk vil slå seg ned i kommunen selv om de har jobb så langt borte som Trondheim.

 

— Så er det slik at en hver liten kommune blir sårbar når det gjelder å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å utføre de stadig mer komplekse oppgavene kommunen har ansvar for. Dagens akademiske arbeidskraft trives oftest best om de kan være en del av et større fagmiljø. Mange kommuner har f.eks ikke egen juridisk kompetanse. Med alle de lover og regler en skal forholde seg til, kan nok det være en vanskelig situasjon i lengden.  Så Rennebu, som mange andre, må finne nye måter å løse disse utfordringene på. Interkommunalt samarbeid har jo vært et mantra i noen år nå, og mange ordninger er etablert. Jeg tror det er nødvendig å gå videre på denne veien, og finne stadig nye løsninger. Og noen av de utfordringene som er nevnt kan ikke løses selv om en har bra økonomi, sier Krog.

 

Så går det kanskje an å gjøre Rennebus geografi til en utfordring. Kommunen har en form og en bosettingsstruktur som gjør at en forholder seg til nabokommunene på veldig forskjellig måte avhengig av hvor en bor. Det å gjøre Berkåk til et attraktivt og naturlig sentrum for kommunen tror jeg er en viktig oppgave.

 

Rennebu en fremtid?

På spørsmålet om Rennebu kan fortsette som egen kommune svarer Krog at det er jo først og fremst et lokalpolitisk spørsmål.

— Kommunestyret er det forum som må ha initiativ og meninger i en slik debatt.  Det viktigste spørsmålet er jo hvilken struktur eller organisatorisk løsning en tror best vil gavne de innbyggerne en har gjort seg  til talsmann for. Rennebu har en bedre økonomi enn mange, og dermed bedre forutsetninger for også av den grunn til å kunne «stå på egne ben» om en mener det er den beste løsningen, svarer Krog.

 

Vil du bo i Rennebu?

— Det er vakkert i Rennebu, og kommunen har et sjeldent fint tilbud for folk som er glade i natur og fjell. For meg ville det vært en flott kommune å ha hytte i! Men siden jeg er fra Røros, er det vanskelig å gi en objektiv vurdering av «konkurrerende alternativer». Å bo der, nei, det tror jeg ikke. Er nok blitt litt for avhengig av urbane tilbud og omgivelser, om ikke de skal trenge å være på nivå med det Trondheim kan by på. Og så har det jo noe med røtter og tilhørighet å gjøre, sier Krog.

 

Fylkesmannen på besøk i Rennebu

 

Tekst: Dagfinn Vold

Foto: Janne Havdal Nordbø

Publisert: 18. mars 2013 ▪ Sist endret: 18. mars 2013