Til innholdet

Arkiv

Endringer på foreslåtte vegparseller i Rennebu

Frist for innspill er 1. april

Varsel om oppstart detaljregulering - Berkåk Park

Frist for innspill er 31.12.2017

2016003 - Reguleringsplan Trondskogen II - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 01.08.2017.

Høring av forslag til planstrategi for Rennebu kommune 2016 - 2019

Innspill sendes kommunen innen 6. juni 2017

Kommunalteknisk VA-norm

Frist for uttalelse 10.03.2017

Forslag om endringer i reguleringsplan Trondskogen II

Merknader til forslaget sendes innen 06.03.2017.

Innspill navneforslag adressering

Forslag til navn på områdene som skal tildeles adresser i Rennebu er lagt ut til høring, og vi inviterer alle innbyggerne til å gi innspill. 

Mindre endring av bestemmelsene i reguleringsplan Trondskogen II

Vedtaket kan påklages innen 24.11.2016.

2015004 - Detaljreguleringsplan Myrslettet 2.0

Høring og offentlig ettersyn til 12.08.2016.

Reguleringsplan for E6 gjennom Rennebu kommune er vedtatt

Fristen for å klage på vedtaket er 4. juli

Detaljregulering Rv3 Hedmark grense - Nåverdalsbrua

Frist for å sende inn merknader til planen er 05.08.2016

Kartlegging av friluftsområder i Rennebu - høring

Nå har du mulighet til å påvirke

2013002 - 23/3 - Detaljreguleringsplan Hølubekken hytteområde

Vedtaket kan påklages innen 15.01.2016.

Planprogram for områderegulering Berkåk sentrum

Høring og offentlig ettersyn til 04.12.2015.

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer - offentlig ettersyn

Frist for uttalelse 10.september 2015.

2013002 - 23/3 - Detaljreguleringsplan Hølubekken hytteområde

Høring og offentlig ettersyn til 03.07.2015.

Trafikksikkerhetsplanen for Rennebu kommune

Frist for innspill er 9. april

Kommuneplanens arealdel - vedtatt

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 20.11.2014, sak 45/14.

2013006 - Detaljreguleringsplan Buvatnet - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 08.08.2014.

Kommunedelplan for Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg er vedtatt

Kommunedelplanen vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for Rv 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.

2013008 - Detaljreguleringsplan del av Hestvatnet hytteområde

Høring og offentlig ettersyn til 27.06.2014.

Kommuneplanens arealdel 2014

Høring og offentlig ettersyn til 30.06.2014. Utvidet frist til 06.07.2014

2013003 - 107/2 Detaljreguleringsplan Slætte hyttegrend

Høring og offentlig ettersyn til 12.06.2014.

2013001 - 226/1 - Detaljreguleringsplan for Tørset hyttegrend

Høring og offentlig ettersyn til 28.02.2014.

Reguleringsplan Buvatnet - 1.gangs behandling.

Høring og offentlig ettersyn til 30.01.2014.

Kommuneplan for Rennebu

Uklarheter om frister for høringsuttalelser og innspill til kommuneplanarbeidet

Forslag til ny kommuneplan for Rennebu - samfunnsdelen

Høring og offentlig ettersyn til 30.08.2013

2009005 - 244/8 og 237/2 Detaljreguleringsplan for Markøya masseuttak.

Høring og offentlig ettersyn til 16.08.2013.

Reguleringsplan Buvatnet

Frist for innspill 30.06.2013

Kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense – Ulsberg til offentlig ettersyn og høring

Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 22. mars 2013

Forslag til kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg

Formannskapet skal behandle forslag til kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg 21. januar og kommunestyret 31. januar

Kommunedelplan for E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia til offentlig ettersyn og høring.

Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 31. jan. 13. 

Forslag til kommunal planstrategi

Frist for synspunkter 14.09.2012

93/1 Reguleringsplan Gisnås Nedre hyttegrend

Høring og offentlig ettersyn til 21.09.2012.

14/65 Detaljreguleringsplan for Rennebu kirke og gravplass

Høring og offentlig ettersyn til 21.09.2012.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Lerdalslia hyttegrend

Deler av eiendommene Gnr/Bnr. 73/7 og 76/14, Nordskogen

96/2 Reguleringsplan for Gisnåsen hytteområde, delplan D

Høring og offentlig ettersyn til 21.03.2012.

Forslag til reguleringsplan E6 Skaumsvingen - Berkåk, gang- og sykkelveg - høring

Høringsfrist: 25.01.2012. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget.

Kløftbrua Kraft SUS

Høringsfrist 01.02.2012. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget.

22/7 Reguleringsplan for Støverenget hyttefelt

Høring og offentlig ettersyn til 24.10.2011

Detaljregulering for Sørøyan hytteområde 17/10, 125/2, 127/2, 129/3 - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 19.07.2011

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

14/1 Reguleringsplan for Svarthamran hytteområde

Høring og offentlig ettersyn til 27.07.2011

21/16 Reguleringsplan for Sørøyåsen - delplan Stenset

Høring og offentlig ettersyn til 27.07.2011

192/1 og 212/1 Reguleringsplan Fremre Innerdalen hyttefelt

Høring og offentlig ettersyn til 08.06.2011

Oppstart av planarbeid Gisnås

Reguleringsplanarbeid for fritidsbebyggelse på gnr.93 bnr. 1. Frist 5.05.11.

96/1 Reguleringsplan for Åsen hyttegrend Gisnåsen

Høring og offentlig ettersyn til 20.05.2011

170/14 Reguleringsplan for Ormmyrholtet hytteområde Innerdalen

Høring og offentlig ettersyn til 20.05.2011

Detaljregulering for Berkåk sentrum vest 2 - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 28.03.11.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Reguleringsplan Åsbakkan hytteområde 91/1 - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 28.03.11.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Reguleringsplan Kåsen hyttefelt 38/26 - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 28.03.11.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Reguleringsplan for Ånegga hyttegrend 32/1 - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 28.03.11.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Reguleringsplan for Kåsen hyttefelt - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 13.01.11.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Reguleringsplan for Jamthaugmarka hyttefelt - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 13.01.11.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

41/3 - Reguleringsplan for Nerskogen hyttegrend - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 24.12.10.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

84/4 - Reguleringsplan for Nylykkja hyttefelt - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 24.12.10.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Reguleringsplan for Kvenndalen steinbrudd og masseuttak - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 24.12.10.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

98/3 - Reguleringsplan for Langklopp Fjellgrend - sluttbehandling

Vedtaket kan påklages innen 24.12.10.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes fra Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Reguleringsplan Mjuken, mindre endring og tomtedeling - sluttgodkjenning

Vedtaket kan påklages innen 24.12.10.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Oppstart planarbeid Bakkan

Reguleringsendring, frist 07.12.10.

Forslag til omregulering del av Ånegga hytteområde

Høring og offentlig ettersyn til 07.12.10

Forslag til reguleringsplan for Jamthaugmarka hyttefelt

Høring og offentlig ettersyn til 24.11.2010.

Forslag til reguleringsplan for Kåsen hyttefelt, Ånegga

Høring og offentlig ettersyn til 24.11.2010

Forslag til reguleringsplan for Åsbakkan hytteområde

Høring og offentlig ettersyn til 05.11.10

Endring av reguleringsplan Berkåk sentrum vest 2

Høring og offentlig ettersyn til 17.09.10

Forslag til reguleringsplan for Nerskogen hyttegrend

Høring og offentlig ettersyn, frist 17.09.10

Fritids- og boligbebyggelse, Langklopp Fjellgrend, Gisnåsen

Høring og offentlig ettersyn, frist 17.09.10

Forslag til reguleringsplan for Nylykkja hyttefelt

Røåsen ved Berkåk. Høring og offentlig ettersyn. Frist 17.09.10

Varsel om oppstart av arbeid for endring av reguleringsplan for Berkåk Sentrum Vest 2, Rennebu kommune

Arbeidet igangsettes etter et vedtak 12.03.10 i kommunens MTL-utvalg.

Oppstart av arbeid for endring av reguleringsplan for Trondskogen - del 2, Berkåk

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med endring reguleringsplan for Trondskogen, Del 2

Sluttgodkjenning

Reguleringsplan Sørøyåsen, delplan Volleng, er godkjent. Klagefrist er 25.03.2010.

Oppstart av planarbeid Åsbakkan

Reguleringsplanarbeid for fritidsbebyggelse på Gnr/Bnr 91/1, Gisnåsen. Frist 10.12.09.

Oppstart planarbeid Langklopp fjellgård

Reguleringsarbeid fritids- og boligbebyggelse, del av gnr/bnr 98/3. Frist 07.12.09.

Oppstart reguleringsarbeid

Furuåsen hyttefelt, Gisnadalen

Gnr. 95, bnr 3.

Sluttgodkjenning reguleringsplaner i kommunestyret den 10.09.2009

Støversetra hyttefelt - gnr 22, bnr 7.
Forlengelse av Løkkjveien, Berkåk. NB! Krav om endringer i bestemmelser og kart.
Gisnåsen hyttefelt - gnr 99, bnr 1. NB! Krav om endringer i bestemmelser og kart.
Riksvei 3 - Nåverdal bru.
Frist for klage på de enkelte vedtak er 15.10.2009.

Publisert: 4. september 2009 ▪ Sist endret: 13. august 2010