Til innholdet

Forslag om endringer i reguleringsplan Trondskogen II

Merknader til forslaget sendes innen 06.03.2017.

Forslaget til endringer kommer i forbindelse med at det er opparbeidet infrastruktur til 17 regulerte boligtomter nordøst i dette boligområdet, rett øst for Berkåk sentrum.

Terrenget i område er kupert med mye berg i dagen og med betydelige høydeforskjeller. Dette har medført behov for endringer i vegføring, justering av tomtegrenser mm.

Samtidig er det behov for å oppdatere reguleringsplan iht. gjeldende krav og praksis. Bl.a. er det utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen.  

Utvalg for miljø, teknikk og landbruk har i møte den 16.12.2016 vedtatt et forslag til endringer i reguleringsplan for Trondskogen del II utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring.    

Vedtaket er gjort i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14. 

Endringene som foreslås er:

  • Ny adkomstvei til gnr/bnr 62/271 og tomt B4 og B7
  • Endringer tomtegrenser B1 og B4
  • Ny snuplass
  • Byggegrenser mot gang- og sykkelveier
  • Frisiktsoner i veikryss
  • Sammenslåing av reguleringsplaner
  • Tilføyelser til planbestemmelsene

   

Du finner mer informasjon om endringene i forslaget her:

Planregister

Plankart

Merknader sendes innen 6.mars til postmottak@rennebu.kommune.no eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Publisert: 10. januar 2017 ▪ Sist endret: 3. februar 2017