Til innholdet

Varsel om oppstart reguleringsplan Furusjøen-Røbekkdalen

Frist for innspill 08.01.2018

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeidet med detaljreguleringsplan for Furusjøen-Røbekkdalen i Rennebu kommune. Planområdet ligger ca 18 km fra Berkåk og har adkomst via Lauvåsveien som tar av fra Fv 512, Nerskogvegen.

Planområdet omfatter et 971 daa stort område fordelt på eiendommene gnr/bnr 138/3, 138/12 og 134/5,8.

Grunneiere og tiltakshavere er Stian Lien, Oddvar Lien og Stig Kristiansen. Plankontoret er engasjert til å gjennomføre planprosessen og utarbeide et planforslag.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse med adkomstveger og tilhørende vann- og avløpsanlegg. Totalt planlegges det 70 nye tomter.

     

Spørsmål rettes til Plankontoret ved Jostein Kongsvik, tlf. 72 42 81 61.

Innspill til planarbeidet sendes innen 08.01.18 til:
    
post@plankontoret.net eller

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

_

Vis planområdet i kart

Vis planen i planregisteret

Publisert: 11. desember 2017 ▪ Sist endret: 22. mars 2018