Til innholdet

Varsel om oppstart av arbeidet med endring av reguleringsplan for Granslettet

Frist for innspill 27.05.2018

Oppstart av arbeidet med endring av reguleringsplan for Granslettet, del av gårdsnummer 13 og bruksnummer 1. Planområdet er regulert til fritidsbebyggelse. Området ligger ca. 1 km nord for Granasjøen, ved kommunal vei mellom Grindal og Nerskogen. Planarbeidet er igangsatt etter initiativ fra Rennebu kommune.

Planområdets beliggenhet markert med blå sirkel

Formålet med reguleringsarbeidet er å sikre areal for en drivingslei for reindrifta, Trollheimen Sijte. I den forbindelse foreslås 2 ubebygde hyttetomter fjernet (gnr. 13 bnr. 17 og gnr 13 bnr 43). Som kompensasjon for dette foreslås det 3 nye hyttetomter. De foreslåtte endringene er vist på et vedlagt kartskisse.

Forslag til avgrensning av planområdet tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Granslettet, vedtatt i 2003. Det foreslås en alternativ planavgrensning for bare den nordre delen av området.

Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan etter Plan- og bygningsloven § 12-14.   

Kartskisse [892,36 kB]

      
I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til fritidsbebyggelse. Bestemmelsene i ny reguleringsplan vil bli oppdatert iht. rammene i arealdelen.    

Ta gjerne kontakt med Plankontoret for spørsmål eller utfyllende informasjon:

Tlf. 72 42 81 60 eller post@plankontoret.net

     
Innspill til planarbeidet sendes innen 27. mai til:

post@plankontoret.net eller

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Publisert: 2. mai 2018 ▪ Sist endret: 2. mai 2018