Til innholdet

Vi ønsker din mening om grensejustering Rennebu – Oppdal

Frist for innspill er 9. juni 2017

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok 26.01.2017 en søknad om grensejustering der Havdal, Gisnås, Ulsberg og Innset krets flyttes fra Rennebu til Oppdal kommune.

Med bakgrunn i inndelingslova (lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrense), konkluderte Fylkesmannen med at det skulle igangsettes et arbeid med kunnskapsgrunnlag for en eventuell grensejustering.

Kommunen har overlevert kunnskapsgrunnlaget til Fylkesmannen (rapport fra Plankontoret: Sammenstilling av faktagrunnlag – grensejustering mellom Rennebu og Oppdal) og den legges nå ut på høring (jf § 9 og § 10 i inndelingslova).

Rapport Kunnskapsgrunnlaget (rapport fra Plankontoret: Sammenstilling av faktagrunnlag) 

Brev fra Fylkesmannen om gjennomføring av kunnskapsgrunnlaget

    
Spørsmålene som skal besvares er:

  1. Er kunnskapsgrunnlaget dekkende i forhold til å kunne vurdere grensejusteringen?
  2. Bør omsøkte grensejustering gjennomføres eller ikke?

 
Saken med høringsinnspillene behandles i kommunestyret 22. juni.

På bakgrunnen av høringsinnspillene og den politiske behandlingen, vil Fylkesmannen oppsummere saken og sende vurderingene videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Dette vil skje før 1. juli. KMD vil ta stilling til ev ytterligere behov for kunnskapsgrunnlag og prosess før de sluttbehandler saken.

Alle innspill sendes til fmstpostmottak@fylkesmannen.no.

Frist for innspill er fredag 9. juni 2017. 

Publisert: 11. mai 2017 ▪ Sist endret: 11. mai 2017