Til innholdet

Storting- og samtingsvalget 2017

Står du i manntallet?

Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett ved stortingsvalg. For å utøve stemmeretten må du være innført i et manntall. Du skal være innført i manntallet i den  kommunen du er folkeregisterført pr 30. juni i valgåret.

Den som mener at en selv eller noen andre uriktig er innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan kreve at valgstyret retter feilen.  Kravene må være skriftlig og begrunnet.  Eventuelle feil blir rette så langt det lar seg gjøre fram mot valgdagen.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 20 juli og fram til og med valgdagen 11. september på Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk.

Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu, Myrveien 1, 7391 Rennebu, eller postmottak@rennebu.kommune.no

 

Står du i samemanntallet?

For å stemme ved sametingsvalget må du være innført i Sametingets valgmanntall.  Fristen for å registrere seg i samemanntallet for å stemme ved Sametingsvalget i 2017 er 30. juni.

Du kan registrere her:  www.sametinget.no/innmelding              

 

Forhåndsstemme?

Ønsker du å forhåndsstemme kan du gjøre det fra 10. august – 8. september.  Har du ikke anledning til å avgi stemme i den ordinære forhåndsstemmegivningen eller på valgtinget, kan du henvende det til Servicetorget og avgi stemme fra 1. juli og fram til den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august.

Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak for forhåndsstemmegivningen.

Åpningstider tidligstemmegivning 1. juli – 9. august

Mandag – fredag                             kl 08 00 – 15 30

Åpningstider forhåndsstemmegivning 10. august – 8. september

Mandag – fredag                             kl 08 00 – 15 30

Lørdag 2. september                     kl 10 00 – 12 00

Torsdag 7. september                   kl 08 00 – 18 00

Ambulerende stemmegivning

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme ved forhåndsstemmested eller valglokale  kan etter søknad avgi stemme der du oppholder deg.  Ambulerende stemmegivning avholdes torsdag 7. september.  Søknadsfrist 6. september.  Søknad sendes postmottak@rennebu.kommune.no   eller telefon 72 42 81 00.

 

Mer informasjon om stortings- og sametingsvalget  finner du på www.valg.no og www.samediggi.no 

NB!TA MED VALGKORT OG LEGITIMASJON

Valgstyret

Her kan du stemme valgdagen

Stortingsvalget 2017

Har du bestemt deg?

Du kan forhåndsstemme fra torsdag 10. august på Servicetorget - kommunehuset

Publisert: 19. juni 2017 ▪ Sist endret: 25. juli 2017