Til innholdet

Gjerding av fritidseiendommer

 

Illustrasjonsbilde gjerde

I gjeldende kommuneplan for Rennebu kommune heter det i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel at inngjerding av fritidstomter tillates ikke, men etter søknad kan et begrenset inntun tillates inngjerdet. I tillegg har mange reguleringsplaner bestemmelser om gjerde. I områdene utenfor delplanene for Berkåk, Stamnan, Voll, Nerskogen og Innset gjelder vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner foran kommuneplanens arealdel.

Rennebu kommune har registrert at en del fritidseiendommer er inngjerdet uten søknad etter at forbudet mot inngjerding av fritidseiendommer ble vedtatt. Dette er å anse som ulovlig oppsatt gjerde og skal behandles etter plan- og bygningslovens kapittel 32 Ulovlighetsoppfølging. Etter kommunens gebyrregulativ har ulovlighetsoppfølging en minstesats på kr 4200,-.

Etter plan- og bygningsloven § 32-1 har kommunen plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Dersom de som har ulovlig oppsatt gjerde søker om godkjenning av gjerdet innen 1. august i år, vil vi imidlertid anse dette som en sak som ikke skal ulovlighetsforfølges. Søknaden vil da bli behandlet som en ordinær søknad om oppsetting av gjerde. Dersom søknaden er i samsvar med kommunens retningslinjer for gjerding eller i samsvar med bestemmelsene i reguleringsplanen der fritidseiendommen er oppført, kan en regne med at søknaden blir godkjent. Dersom gjerdet ikke er i samsvar med gjeldende retningslinjer og bestemmelser, må en påregne at gjerdet blir krevd endret eller fjernet.

Etter 1. august 2012 vil kommunen behandle alle ulovlige gjerder som ikke er omsøkt før denne datoen etter retningslinjene i plan- og bygningslovens § 32 om ulovlighetsoppfølging. Det betyr at ulovlige gjerder vi tilfeldigvis blir klar over vil bli pålagt rettet, i tillegg vil kommunen starte en systematisk gjennomgang av alle hytteområder og sjekke status for oppsatte gjerder. Den systematiske kontrollen vil bli tilpasset tilgjengelige ressurser til dette arbeidet og det vil naturlig nok ta litt tid før vi har fått oversikt over hele kommunen.

Retningslinjene for gjerding av fritidseiendommer finner du i linken nedenfor og kan alternativt fås ved henvendelse til kommunens servicetorg. Reguleringsbestemmelsene for nyere reguleringsplaner kan søkes opp på kommunens hjemmeside. Bestemmelser for planer som ikke er lagt ut på kommunens hjemmeside kan fås ved henvendelse til Servicetorget.

Retningslinjer for gjerding av fritidseiendommer (pdf)

Publisert: 19. mars 2012 ▪ Sist endret: 19. april 2013