Til innholdet

Utslipp

Minimumsopplysninger ved søknad om utslippstillatelse fra spredt boligbebyggelse, hytter og fritidseiendommer der det ikke er fysisk mulig å tilknytte kommunalt anlegg for vann og avløp.

For utslipp til kommunalt anlegg, kontakt kommunen ved Teknisk drift.

Følgende er obligatoriske opplysninger:
 • Anleggs eier/ grunneier/ byggherre/ hjemmelshaver, kontakttelefon og postadresse
 • Ansvarlig søker, firmanavn og adresse Org. nr. og kontakt telefon, e-mail.
 • I anmerkningsfeltet gis det andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden.
 • Eiendomsreferanse. Gnr/Bnr, reguleringsplanområde, evt. avløpsplan for området.
 • Situasjonsplan med inntegnet anleggets plassering på tomten, maks 50 m fra kjørevei.
 • Type installasjon, rensetype for gråvann og sortvann.
 • Kapasitet, tankvolum skal også oppgis på minirenseanlegg.
 • Antall Pe skal oppgis. Antall personer som benytter eiendommen i snitt pr. år.
 • Avkrysse for Rensegrad
 • Nabovarsel
 • Ansvarsretter

 

Retningslinjer for prosjektering, bygging, og søknadsbehandling knyttet til separate avløpsanlegg i Rennebu kommune

http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/Lokale-tema/Bolig-og-eiendom/Byggesak/Retningslinjer-for-prosjektering-bygging-og-soeknadsbehandling-knyttet-til-separate-avloepsanlegg

Andre nyttige lenker i slike saker:

Klikk her så kommer du til søknadsskjema:

http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/Lokale-tema/Bolig-og-eiendom/Byggesak/Byggesoeknad-og-skjema

 

Lokal forskrift om tømming av slamavskillere:

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2011-02-17-218?q=Rennebu+kommune

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2007-12-13-1510

 

Lokal forskrift utslipp fra hytter og fritidsboliger:

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-02-10-218?q=Forskrift+for+utslipp+av+avl%C3%B8psvann

Publisert: 9. oktober 2015 ▪ Sist endret: 14. oktober 2015