Til innholdet

Ledsagerbevis

Formål
Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede.

Ledsagerbevis fungerer på følgende måte
Beviset er den funksjonshemmedes eiendom og gir vedkommende rett til å ha med seg den ledsager han/hun ønsker. Ledsager går gratis inn på kommunale arrangement mens den funksjonshemmede betaler sin billett. Ledsagerbeviset er gyldig for hele landet på de stedene ordningen aksepteres.

Hvem kan få ledsagerbevis
Ledsagerbeviset omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år. Aldersgrensen kan fravikes hvis det foreligger grunner for det.
Ledsager må være fylt 18 år.

Pris
Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden, og ordningen er ikke avhengig av om vedkommende mottar trygdeytelser. Ledsagerbeviset er gratis.

Søknadsskjema
Last ned søknadsskjema her eller kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00 eller på e-post postmottak@rennebu.kommune.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Behandlingstid
Søknader behandles fortløpende. Normal behandlingstid er 2 uker fra søknaden er

fullstendig dokumentert. Det framgår av søknadsskjema hvilke dokumentasjon som må være oppfylt. Spesielt viktig er det at både søker og lege underskriver søknaden.

Klagebehandling
Ved avslag på søknad om reiserett er det adgang til å klage på avgjørelsen inn for den kommunale klagenemnda.

Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 19. mars 2010
Kontakt

Servicetorget
Tlf. 72 42 81 00
postmottak@
rennebu.kommune.no

Selvbetjening
Tjenestebeskrivelse