Til innholdet

Hjemmesykepleie

En av bilene i hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie er en del av den kommunale pleie og omsorgstjenesten og skal bidra til å gi enhver rett til nødvendig helsehjelp. Dette gjelder for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet og gir hjelp til å ivareta alt fra personlig hygiene til sårskift og administrering av medisiner.

Tjenesten er gratis for bruker og kan gies til alle aldersgrupper i kommunen. Hjelpen er basert på å forebygge funksjonstap, bygge på restfunksjoner og motivere til egenomsorg.

Hjemmeboende som trenger hjemmesykepleie kan henvende seg til tjenesten pr. telefon, eller at henvendelse kan skje via sykehus/annen institusjon eller lege.

Andre hjemmetjenester

     
Pårørendestøtte

Pårørende er en viktig ressurs både for sine nærmeste og for helse- og omsorgstjenesten. 

Fra 1.oktober 2017 har pårørende fått en ny og forbedret rettsstilling. Nesten halvparten av de samlede omsorgsoppgavene som ytes brukere er det pårørende som utfører. Denne innsatsen må anerkjennes og støttes. Fra 01.oktober 2017 får pårørende en ny og forbedret rettsstilling. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 samler kommunens ansvar overfor pårørende i en bestemmelse. Bestemmelsen retter seg mot pårørende som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Formålet med bestemmelsen er å tydeliggjøre kommunens ansvar overfor pårørende. Her omhandles plikt til å tilby opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad, det som tidligere het omsorgslønn.

    
Ønsker du trygghetsalarm?

Vi har ledige trygghetsalarmer for utleie

Alarmene krever analog telefonlinje. Fungerer ikke på mobilsystemet og  IP(databasert) telefon.

Leie: kr. 155,- pr. måned.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester tlf. 72 40 25 05 eller du kan laste ned søknadsskjema her

      

Nytt nettsted for pleie og omsorgstjenesten

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenesten.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 30. oktober 2017
Kontakt

Leder
Wenche Teigen
72 40 25 34

    
Vakttelefon
950 20 090

 
Hjemmehjelpskoordinator
Mildri Flå Gjersvold
72 40 25 05

    
Omsorgsstønad
Hanne Kristin Rise
72 40 25 10

 

Selvbetjening