Til innholdet

Koordinerende enhet/ individuell plan

KOORDINERENDE ENHET

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen ha en koordinerende enhet (KE) for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. KE skal ha overordnet ansvar for arbeid med individuell plan (IP) og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator i ansvarsgrupper, herunder ansvar for nødvendige rutiner og prosedyrer. Ansvarsgruppene skal som hovedregel ta nødvendige vurderinger og avgjørelser i sitt arbeid. KE beslutter hvem som skal være koordinator dersom det ikke er enighet i ansvarsgruppen. KE skal også ha overordnet oversikt over brukere med sammensatte og langvarige behov, skal bidra til å sikre helhetlige tjenester og skal være

Samarbeid koordinerende enhet

kontaktpunkt mellom tjenesteytere. KE er også kontaktpunkt for melding om behov for IP og koordinator. For mer informasjon se lovdata.

I Rennebu kommune er KE organisert under Rådmannen og består av: kommunefysioterapeut, kommuneoverlege, nestleder helse og omsorg, leder tjenester for funksjonshemmede, skolerådgiver, fagansvarlig barneverntjenesten og saksbehandler i helse- og omsorgstjenesten.

 

INDIVIDUELL PLAN

Mennesker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har etter lovens § 2-5 rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). 

Formålet med individuell plan er å bidra til at den enkelte får et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud. Formålet skal sikres gjennom brukermedvirkning, styrking av samarbeid mellom helsetjenestene, økt grad av koordinering og tydelig ansvarsfordeling. Individuell plan skal være en overordnet plan og skal samordnes med eventuelle andre planer som foreligger.

Det er flere fagområder som skal delta i arbeidet med IP. Dette gjelder eksempelvis helse- og omsorgstjenesten, spesialisthelsetjenesten, barneverntjenesten og skole.

   
HENVENDELSER OM IP gjøres per post eller telefon:

  • Koordinerende enhet v/ saksbehandler Helse- og omsorgskontoret, Rennebu kommune, 7391 Rennebu.
  • 72 40 25 08, leder KE Hanne Krogstad

 

FOR ANDRE HENVENDELSER:

Koordinerende-enhet@rennebu.kommune.no

Publisert: 21. mai 2010 ▪ Sist endret: 12. mars 2015
Kontakt

Epost Koordinerende enhet

   
Leder Koordinerende enhet
Hanne Krogstad
Tlf. 72 40 25 08