Til innholdet

Rehabilitering

Med rehabilitering menes tidsavgrensa planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, der flere aktører samarbeider om å gi nødvendig assistanse til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjons - og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. (St.meld. nr. 21)

En kan også si at rehabilitering betyr å lære noe som en har kunnet, men som på grunn av funksjonshemming må læres på nytt; gjenvinne tapt livskvalitet, verdighet og tapte roller.

Begrepet rehabilitering blir for det meste brukt om eldre som har en ervervet funksjonshemming.

Habilitering
Habilitering betyr å lære seg noe nytt. Dette innebærer å tilegne seg helt ny kunnskap som en ikke har hatt tidligere.

Habilitering blir brukt om funksjonshemmede barn og unge fra 0 - 18 år med behov for målrettede tverrfaglige, omfattende tjenester for å bygge opp og støtte fysiske, psykologiske og sosiale funksjoner. (St. meld. 21).

Habilitering skal medvirke til en mest mulig selvstendig livssituasjon gjennom tilrettelegging og opptrening av den enkelte barns evne til å mestre aktiviteter i dagliglivet. (Strategiplan for habilitering av barn).

Rehabilitering i en ny tid i Rennebu!

Bent Indredavik kommer! Kommer du?

Publisert: 8. mars 2010 ▪ Sist endret: 21. september 2010
Kontakt

Rehabiliteringskoordinator/
kommunefysioterapeut
Kari Brattbakk Tronsgård
Tlf. 913 81 511