Til innholdet

Sykehjem

Rennebu helsesenter

Rennebu sykehjem har 38 sykehjemsplasser. Her jobber de ansatte i tverrfaglige team sammen med pasientene.

Alle tjenester vi tilbyr vil til enhver tid bli vurdert individuelt. Behovet for tjenester vurderes også ut i fra bestemte kriterier og etter en helhetlig vurdering av hvor bruker er i omsorgstrappa.

      

Følgende opphold kan tilbys ved Rennebu sykehjem:

Korttidsopphold - vurderingsopphold: kartlegging av funksjonsnivå, vurdering og avklaring ved uklare tilstander, funksjonstap, lindrende- og terminal pleie. Døgnpris.

Kortidsopphold- rehabiliteringsopphold: forutsetter at det foreligger potensiale og motivasjon for rehabilitering, samt at pasient kan samarbeide om kartlegging, oppfølging og opptrening etter operasjon, sykdom eller skade. Døgnpris.

Avlastningsopphold: forutsetter at omsorgsperson med særlig tyngende omsorgsoppgave har behov for avlastning. Innebærer ikke legetilsyn eller behandling. Medisiner og medisinske forbruksvarer må medbringes. Gratis.

Dagopphold: Kan tilbys ved påkommende behov og når pasienten har behov for kontinuerlig tilsyn. Døgnpris.

Langtidsopphold: for personer som på grunn av varig redusert helse- og funksjonsnedsettelse trenger heldøgns sykepleie eller ikke lenger kan nyttiggjøre seg andre tjenester som kommunen tilbyr. Innebærer medisinsk behandling, pleie og omsorg på grunn av døgnkontinuerlig og langvarig behov. Vederlagsberegnes i eget vedtak.

 Ta kontakt med leder ved sykehjemmet ved spørsmål eller andre henvendelser. 

   

      

Tannpleier

Sykehjemmet har besøk av tannpleier to ganger i året

Ny elektronisk ressurs for ansatte i pleie og omsorg

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i institusjonstjenestene. Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 17. januar 2017
Kontakt

Vakttelefon dag/kveld/helg
Tlf. 72 40 25 25
             
Leder
Elisabeth Tamnes
Tlf: 72 40 25 21
 
Avdelingssykepleier gr. 1
Evy Beate Haug
Tlf. 72 40 25 23

Avdelingssykepleier gr. 2
Annika Haugen
Tlf. 72 40 25 22

 
Sekretær
Åse Gunnes
Tlf. 72 40 25 04

 

 
Tilsynslege
Hans Erik Røsten
Tirsdager kl. 08.30 - 14.00

Selvbetjening