Til innholdet

Sykehjem

Rennebu helsesenter

Rennebu sykehjem har 38 sykehjemsplasser. Her jobber de ansatte i tverrfaglige team sammen med pasientene.

Alle tjenester vi tilbyr vil til enhver tid bli vurdert individuelt. Behovet for tjenester vurderes også ut i fra bestemte kriterier og etter en helhetlig vurdering av hvor bruker er i omsorgstrappa.

      

Følgende opphold kan tilbys ved Rennebu sykehjem:

Korttidsopphold - vurderingsopphold: kartlegging av funksjonsnivå, vurdering og avklaring ved uklare tilstander, funksjonstap, lindrende- og terminal pleie. Døgnpris.

Kortidsopphold- rehabiliteringsopphold: forutsetter at det foreligger potensiale og motivasjon for rehabilitering, samt at pasient kan samarbeide om kartlegging, oppfølging og opptrening etter operasjon, sykdom eller skade. Døgnpris.

Avlastningsopphold: forutsetter at omsorgsperson med særlig tyngende omsorgsoppgave har behov for avlastning. Innebærer ikke legetilsyn eller behandling. Medisiner og medisinske forbruksvarer må medbringes. Gratis.

Dagopphold: Kan tilbys ved påkommende behov og når pasienten har behov for kontinuerlig tilsyn. Døgnpris.

Langtidsopphold: for personer som på grunn av varig redusert helse- og funksjonsnedsettelse trenger heldøgns sykepleie eller ikke lenger kan nyttiggjøre seg andre tjenester som kommunen tilbyr. Innebærer medisinsk behandling, pleie og omsorg på grunn av døgnkontinuerlig og langvarig behov. Vederlagsberegnes i eget vedtak.

 Ta kontakt med leder ved sykehjemmet ved spørsmål eller andre henvendelser. 

   

      

Tannpleier

Sykehjemmet har besøk av tannpleier to ganger i året

Ny elektronisk ressurs for ansatte i pleie og omsorg

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenestene, i hjemmetjenesten eller i institusjonstjenestene. Her kan du la deg inspirere til fagutvikling og prosjektarbeid.

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 17. januar 2017
Kontakt

Vakttelefon dag/kveld/helg
Tlf. 72 40 25 25
             
Fungerende leder
Annika Haugen
Tlf. 72 40 25 22

Avdelingssykepleier
Evy Beate Haug
Tlf. 72 40 25 23

 
Sekretær
Åse Gunnes
Tlf. 72 40 25 04

 

 
Tilsynslege
Hans Erik Røsten
Tirsdager kl. 08.30 - 14.00

Selvbetjening