Til innholdet

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknaden fremmes digitalt og sendes til kommunen innen fristen den 1. november hvert år.

Rennebu kommune terrengløp

Statlig anleggspolitikk:

”Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdommen må gis mulighet til å medvirke i utfordringen av anlegg. Anleggene bør fungere som sosiale møteplasser i lokalsamfunnet”

Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år spillemidler til

· Ordinære idrettsanlegg

· Ordinære nærmiljøanlegg

· Mindre nærmiljøanlegg

· Anlegg for friluftsliv i fjellet

Retningslinjer og søknadsskjema finnes på departementets nettsider www.idrettsanlegg.no. Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu.

Søknaden fremmes digitalt og sendes til kommunen innen fristen den 1. november hvert år. Før den tid skal anlegget være teknisk godkjent av kommunen. Unntaket for søknadsfristen er mindre nærmiljøanlegg hvor det kan søkes hele året.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til enhetsleder for kultur og fritid Astri Snildal, tlf 72428100 eller 72428167

Publisert: 6. mai 2010 ▪ Sist endret: 7. mai 2010