Til innholdet

Kulturskolen i Rennebu

elever fra kulturskolen

Formål med tjenesten

 • Kulturskolen skal gi barn og unge muligheter til å utvikle sine kunstneriske og
  kreative evner etter egne forutsetninger.
 • Gi barn og ungdom en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet og et godt
  grunnlag for evt. senere yrkesutdanning.
 • Kulturskolen skal støtte grunnskoler, barnehager og institusjoner samt lag og
  organisasjoner i deres arbeid med de estetiske fagene.

 

Hvem kan få tjenesten

 • Barn og ungdom i grunnskolealder

 

Logo kulturskolen

Tjenestens innhold

 • Musikk (instrumental- og vokalundervisning, enkelttimer og samspill)
 • Visuelle kunstfag
 • Film og media
 • Lys- og lydteknikk
 • Friluftsliv
 • Salg av undervisnings- og dirigenttjenester

    

Lover og regler

  

Hva kan du forvente av oss

 • Godt kvalifiserte pedagoger som setter elevene i sentrum
 • Elevplass etter skriftlig søknad. Hovedopptak skjer ved skolestart i august.
 • Søkere som ikke får plass, føres på venteliste og kontaktes når det blir ledige plasser.
 • Når det gjelder tilbudet Musikk (se Tjenestens innhold ovenfor!), foregår undervisninga individuelt eller i grupper.
  Elever med individualtimer skal ha minimum 20 min. undervisning per uke.
 • Når det gjelder de andre tilbudene (se Tjenestens innhold ovenfor!), foregår undervisninga i grupper.
 • Ved sykdom skaffer Kulturskolen vikar. Dersom dette ikke lar seg gjøre, varsles elevene før undervisninga starter.
 • Dersom en elev mister tre eller flere undervisningstimer per semester pga lærers fravær uten at vikar blir skaffet, vil skolepengekravet bli redusert iforhold til de antall undervisningstimer som er gått tapt.
 • For lengre tids sykdom (mer enn fire uker) og ved flytting fra bosted, kan skolepengekravet reduseres i forhold til den tiden eleven ikke har fått undervisning. Forutsetningen for en slik reduksjon er at Kulturskolens administrasjon får beskjed om sykdom/flytting snarest mulig.
 • Undervisninga foregår minimum èn gang per uke og følger grunnskolens skolerute.
 • Brukerne skal få tilbud om såkalte trekantsamtaler minst èn gang per skoleår – der elev, foresatt og lærer er tilstede. Her er det bl.a. anledning til å diskutere undervisningsplanen.
 • Kulturskolen samarbeider med skoler, barnehager, institusjoner, lag og organisasjoner i kommunen etter nærmere avtaler.

 

Hva kan vi forvente av deg som bruker av tjenesten

 • Eleven møter presis og godt forberedt til undervisninga
 • Fravær fra undervisninga meldes til skolen
 • Eleven beholder elevplassen inntil det foreligger skriftlig oppsigelse 
 • Skolepenger blir betalt. Manglende betaling fører til tap av elevplass
 • Tilbakemeldinger – både på det som fungerer godt og det som må/bør forandres.

Praktiske opplysninger

Hvor finner du tjenesten(fysisk og organisatorisk)?

 

 • I utgangspunktet driver Kulturskolen desentralisert undervisning i grunnskolenes lokaler i kommunen, men en del tilbud er sentralisert (kontakt administrasjonen for nærmere opplysninger).
 • Administrasjonen er plassert i Kommunehuset på Berkåk
 • Kulturskolen er en del av enheten Kultur og fritid

 

Hvordan søke på/få tjenesten?

 • Søknad om elevplass skjer på eget nettbasert skjema. Link til skjemaet ligger ute på www.rennebu.kommune.no og www.kulturskolenirennebu.no i søknadsperioden. Informasjonsbrosjyre blir delt ut til alle grunnskoleelevene i kommunen i løpet av vårsemesteret.
 • Skoler, barnehager, institusjoner, lag og organisasjoner som ønsker samarbeid med Kulturskolen, må kontakte skolens administrasjon.

 

Saksbehandling/klageadgang

Klageadgang og saksbehandling går tjenestevei via elevens lærer og rektor.

 
Tilgjengelighet

 • Undervisninga foregår på dag-/ettermiddags- eller kveldstid etter nærmere avtale.
 • Besøksadresse for Kulturskolen i Rennebu er Kommunehuset, Berkåk
 • Kontoret er åpent kl. 09.00 – 15.00. Dersom administrasjonen er opptatt (bl.a med undervisning), blir henvendelsen behandlet så fort som mulig.

 
Tilbakemeldinger – ris og ros

 • Dersom du har spørsmål, forslag til forbedringer, kommentarer, ris, ros eller klager, tar du kontakt med Kulturskolen så snart som mulig – enten på telefon, ved å møte opp på kontoret eller ved å sende oss et brev eller en e-mail.

Flere opplysninger

Se Kulturskolens hjemmeside som du finner ved å gå inn på http://kulturskolenirennebu.no  

Strålende kulturhelg i Rennebuhallen

Se smakebiter fra helgas BKM og UKM

Konsert på kommunehuset

Flinke elever fra Kulturskolen i Rennebu

Publisert: 19. mars 2010 ▪ Sist endret: 15. januar 2016
Kontakt

Kulturskolens rektor
Sverre Stenløkk
tlf: 72 42 81 26
post@kulturskolenirennebu.no

Selvbetjening