Til innholdet

Informasjon om feiing og tilsyn av fritidsbolig

Informasjon om feiing og tilsyn av fritidsbolig

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.

Informasjon om feiing og tilsyn av fritidsbolig

Etter innføring av nye forskrifter vil alle fritidsboliger i Norge ha et krav om feiing og tilsyn.

Hyppighet og frekvens

Vurdering av risiko som grunnlag for å fastsette behov for feiing

Sannsynligheten for sotbrann påvirkes av mengden sot og eventuelt forekomsten av beksot i skorsteinen. Type ildsted, type brensel, trekkforhold og fyringsmønster er bakenforliggende årsaker til sotdannelsen. Sannsynligheten for at en skorsteinsbrann skal spre seg til å bli en bygningsbrann er avhengig av kvaliteten på skorsteinen (feilmontering, alder, tilstand, vedlikehold, type).

Når man skal vurdere konsekvensen av en skorsteinbrann som sprer seg videre til en bygningsbrann må man ta hensyn til bygningstype og antall beboere som vil kunne bli rammet. Det vil kunne få større konsekvens dersom bygningen som brenner har flere bruksenheter brannen kan spre seg til, enn om det er en frittliggende fritidsbolig eller bolig. Spesielt stor konsekvens vil det kunne bli dersom fyringsanlegget ligger i et område med tett trehusbebyggelse uten tilfredsstillende branncelleinndeling eller brannseksjonering.

Vurdering av risiko som grunnlag for å fastsette behov for tilsyn

Når man skal vurdere sannsynligheten for bygningsbrann som starter som følge av fyringsanlegget må man vurdere flere forhold. Sannsynligheten vil være avhengig av kvaliteten til fyringsanlegget (feilmontering, alder, tilstand, vedlikehold, type), og fyringsmønster. Hvor mottagelig beboeren er for informasjon om bruk av riktig brensel og riktig fyring kan også påvirke vurderingen av hyppighet på tilsynet. Dersom det er mye sot i skorsteinen bør man finne bakenforliggende årsak.

Konsekvensvurderingen blir den samme som ved vurdering av behov for feiing av skorstein.

Kostnad og feiegebyr

Det er kommunen som fastsetter feiegebyret for sin kommune som kan variere fra kommune til kommune, men feiegebyret er fastsatt ut fra selvkostprinsippet.
I Rennebu er prisen fastsatt ut fra prisen kommunen betaler til TBRT, delt på antall fritidsboliger.

Da dette er en ny tjeneste som blir iverksatt og i mangel på historikk om fyringsanlegget, har feietjenesten satt opp et ressursbehov som tilsier et besøk pr 8. år. Feietjenesten har en plan om at alle skal få førstegangs besøk innen utgangen av 2019.

Alle kommunene i vår region har valgt å innkreve gebyret årlig og kostnaden blir fordelt istedenfor å innkreve hele kostnaden det året besøket finner sted.

Feietjenesten vil legge til rette for at kommunene kan velge og differensiere feiegebyret ut fra hyppighet og frekvens etter første besøk.

Kommunen svarer på spørsmål vedrørende størrelse på feiegebyret, mens  Trøndelag brann -og redningstjeneste, feieavdelingen svarer på feiefaglige spørsmål, fritak for feiegebyr ogfeil på fakturaen.

Se for øvrig aktuell informasjon  på feietjenestens hjemmeside www.tbrt.no

Publisert: 13. september 2017 ▪ Sist endret: 13. september 2017