Til innholdet

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

Regjeringen har besluttet å iverksette forsøksordningen, og samtidig utvide den.

Ordningen omfatter nå alle kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta.

Illustrasjonsbilde snøscooter

Rennebu kommune har dermed mulighet til å delta i ordningen. Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Departementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket, herunder om planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for anlegging av løypene.

 

For at kommunen skal kunne delta i forsøksordningen, må kommunestyret vedta en forskrift for gjennomføring av forsøksordningen. Forskriften må sendes inn til departementet for stadfesting innen 1. april 2014. Departementet vil stadfeste forskriften fra kommunen så snart den er mottatt.

 

Kommunen kan starte planprosessen for etablering av løyper før forskriften er stadfestet. Kommunen kan imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før forskriften er stadfestet. Det er presisert fra regjeringen at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø.

 

De som eventuelt har planer om etablering av snøscooterløype finner retningslinjer for utarbeidelse av forslag til trasé her
    

Brev fra Miljødepartementet om forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

     
Spørsmål og svar om snøscooterforsøket

   
Forskriften ble behandlet og vedtatt i MTL i 13. desember og av Kommunestyret 19. desember.

   
Rådmannen

Publisert: 5. desember 2013 ▪ Sist endret: 2. januar 2014