Til innholdet

Håndtering av jordras og utglidninger

Informasjon om oppfølging og ansvarsfordeling

Rennebu kommune: Jordras

Beredskapsarbeidet i Norge bygger på prinsippene om nærhet, likhet og ansvar:

  • Nærhetsprinsippet: en krise skal håndteres på et lavest mulig nivå
  • Likhetsprinsippet: organiseringen i en krise skal være mest mulig lik den daglige organiseringen
  • Ansvarsprinsippet: den myndighet som har det daglige ansvaret, har ansvaret også i en krise

     

NVE fikk i 2009 det samlede ansvaret for flom- og skredarbeidet. Dette innebærer at NVE skal så langt det er mulig overvåke og varsle fare samt å bistå i beredskaps- og krisesituasjoner med faglig kompetanse og til en viss grad med ressurser overfor berørte kommuner, politi og fylkesmannens beredskapsorganisasjon. NVE har døgnåpen vakttelefon: 22 95 93 60. Innenfor vanlig kontortid kan NVE sitt regionale kontor kontaktes direkte.

På lokalt nivå er kommunen sammen med nødetatene den viktigste beredskapsaktøren. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune. NVE ønsker en praksis der kommunen varsles først og at kommunen vurderer omfanget av hendelsen og varsler andre instanser etter behov. Hendelser som berører Statens vegvesen eller Jernbaneverket sitt ansvarsområde vil kommunen videreformidle direkte dit med en orientering til NVE om hendelsen. NVE ønsker alltid informasjon (helst med kart og bilder) om farlige situasjoner (masseutglidning eller endringer i terrenget som kan utvikle seg og true bebyggelse eller viktig infrastruktur og utgliding eller erosjon i kvikkleiresoner). Farlige hendelser der liv og helse kan være truet, eventuelt større verdier kan gå tapt skal meldes til politiet (vakttlf. 02800). NVE vil bistå politiet med råd om evakuering. Det er kommunens ansvar å følge opp de som eventuelt blir evakuert med nødvendig bistand ut i fra den aktuelle situasjonen.

Når det gjelder fordeling av ansvar internt i Rennebu kommune, har enhet Teknisk drift (TD) ansvar for å følge opp hendelser som berører kommunale veier, kommunale bygg og kommunens øvrige anlegg, mens enhet Landbruk og miljø (LM) følger opp hendelser som berører landbruksareal i kommunen eller som kan gi miljøkonsekvenser i kommunen. Hendelser i ”ufarlig” terreng (som ikke truer infrastruktur eller andre verdier) skal ikke meldes til NVE og er i utgangspunktet grunneiers eget ansvar.

Publisert: 22. april 2013 ▪ Sist endret: 14. oktober 2013