Til innholdet

Utfordring - bli rapportør i Rovdata

Rapportsystem for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv - der alle kan være med å delta i registreringsarbeidet.

Stadig flere velger å melde inn sine observasjoner av rovdyr i Norge på www.rovdata.no. Så langt har 92 personer lagt inn over 220 observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor etter disse, i Rovdatas nye publikumsløsning.

Dette er et viktig bidrag til overvåkingen av artene. Jo flere observasjoner som blir meldt inn, jo mer kunnskap vil vi få om disse artene og hvor de lever i Norge.

Bli rapportør

Alle kan legge inn observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv eller spor etter disse. Gå inn på www.rovdata.no og registrer deg som rapportør. Her kan du registre dine observasjoner samt legge inn bilde fra observasjonen.

Du kan i publikumsløsningen se hvor observasjonen er gjort, av hvilke arter og om det gjelder synsobservasjon eller spor. Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av Rovvilt i Norge.

Styrker overvåkingen

Noen av observasjonene bidrar til å styrke nøyaktigheten i bestandstallene for rovdyrene. Det er meldt inn over 30 observasjoner av mulige gaupefamilier. Dette kan tilføre meget viktige data til overvåkingen av gaupe i Norge.

Prioriterer viktige funn

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge. Av praktiske og ressursmessige årsaker blir ikke alle observasjonene, som meldes inn til publikumsløsningen, undersøkt i felt eller vurdert av SNO.

I de fleste tilfeller vil ikke observasjoner av enkeltdyr gi viktig informasjon til overvåkingen av artene. Dette skyldes at metodene i overvåkingen i dag i stor grad er rettet mot registrering av hvor mange kull med unger som blir født.

Spesielt interessante observasjoner for overvåkingen slik som observasjon av en gaupefamilie, et jervehi eller ei bjørnebinne med unger, blir alle forsøkt fulgt opp i felt av SNO og får en sluttvurdering. Slike observasjoner bør også bli meldt inn til SNO per telefon, slik at de kan bli fulgt opp så fort som mulig.

Utfordring

Rennebu sau og geit, Rennebu bondelag, Rennebu bonde og småbrukarlag og Enhet for landbruk og miljø oppfordrer alle som observerer spor eller har synsobservasjon av de store rovdyra, til å registrere dette på rovdata.

Publisert: 3. februar 2011 ▪ Sist endret: 3. februar 2011