Til innholdet

Vannmåleravlesning

Endring av dato for avlesning

Illustrasjonsbilde vannkrane

For å forenkle administrasjonen av vannmålere, innfører Rennebu kommune vannmåleravlesning 31.desember. Tidligere ble vannmåleren avlest 30.juni.

 

Faktura for første termin er avregning for siste års totale forbruk, basert på måleravlesning pr 31.desember.

Faktura for andre termin er forskudd for første halvår i inneværende år, basert på antatt forbruk.

 

Omlegging til måleravlesning pr 31.desember gjennomføres slik:

FAKTURATERMIN FORFALL FORSK./AVR. PERIODE GEBYRSATSER
2.termin 2017 Oktober 2017 avregning 01.07.16-30.06.17 2017
1.termin 2018 April 2018 avregning 01.07.17-31.12.17 2017
2.termin 2018 Oktober 2018 forskudd 01.01.18-30.06.18 2018
1.termin 2019 April 2019 avregning 01.01.18-31.12.18 2018
2.termin 2019 Oktober 2019 forskudd 01.01.19-30.06.19 2019

 

Vi er oppmerksom på at måleravlesning pr 31. desember kan medføre problemer for de som har måler plassert i kum.  Måleren er kommunens eiendom og skal kunne inspiseres når som helst. Rennebu kommune krever derfor, med henvisning til §8 i Forskrift om VA-gebyrer for Rennebu kommune, at abonnenter tilrettelegger sitt røropplegg slik at måleren kan avleses/inspiseres også på vinterstid. Levetid for vannmåleren vil også forlenges betydelig ved plassering innomhus.

 

Antatt levetid for vannmåler er satt til 10-20 år, avhengig av miljøet måleren er plassert i. Utskifting er et arbeid som utføres og bekostes av Rennebu kommune. Røropplegget skal være slik utformet at måleren skal kunne skiftes på en enkel måte. For eksempel skal det være stoppekran på hver side av måleren. Dersom det er nødvendig med ombygging av røropplegget for å skifte måler på en enkel måte, bekostes dette av abonnenten.

 

Publisert: 11. desember 2017 ▪ Sist endret: 11. desember 2017