Til innholdet

Ny E6 og Rv3

Rennebu kommune har startet opp arbeidet med kommunedelplanene

Illustrasjonsbilde: trafikk på E6

E6 Ulsberg – Berkåk – Løklia og Rv3 – Hedmark grense – Ulsberg.

På denne siden finner du informasjon om kommunens behandling av saken.

Informasjonsmøte 15.02.2015

Foredraget fra Statens vegvesen

Varsel om oppstart av planarbeid E6 Ulsberg - Garli

Synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger sendes Statens vegvesen innen 8. februar 2015

Søker områder for massedeponi og riggområder

I forbindelse med planlegging av ny E6 fra Ulsberg til Melhus søker Statens vegvesen arealer for massedeponi og riggområder langs hele strekningen.

Kommunedelplan for Rv. 3 Hedmark grense - Ulsberg er vedtatt

Kommunedelplanen vil bli lagt til grunn ved reguleringsplanarbeid for Rv 3 mellom Hedmark grense og Ulsberg.

Kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg

Høring og offentlig ettersyn til 30.04.2014

Kommunedelplan for E6 Ulsberg - Løklia er vedtatt

Planen er vedtatt av Rennebu kommunestyre den 19.9.13 og Midtre Gauldal kommunestyre den 18.11.13.

Kommunedelplan E6: Bestemmelser og trase Ulsberg - Storpynten

2. gangs høring og offentlig ettersyn til 30.8.13.

E6 Storpynten - Løklia

Trase for strekningen er vedtatt.

Informasjonsfilm

om "Trondheimsveien"

Kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense – Ulsberg til offentlig ettersyn og høring

Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 22. mars 2013

Forslag til kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg

Formannskapet skal behandle forslag til kommunedelplan for Rv3 Hedmark grense - Ulsberg 21. januar og kommunestyret 31. januar

E6 Trondheimsveien – Midt-Norges største vegprosjekt

Se film om strekningen Skjerdingstad - Ulsberg

Kommunedelplan for E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia til offentlig ettersyn og høring.

Uttalelser sendes Rennebu kommune innen 31. jan. 13. 

Forslag til kommunedelplan for E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia til behandling i kommunestyret

Kommunestyret skal behandle forslag til kommunedelplan for E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia 22. november.  

Planprogrammet

Planprogrammet er nå sluttbehandlet og vedtatt i kommunestyrene i Rennebu 22.05. og i Midtre Gauldal 18.6. Planprogrammet var ute til høring og offentlig ettersyn fram til 13. april. Det kom inn mange innspill og merknader, både fra sektormyndigheter og private. 

Møtereferat arbeidsgruppa

Her finner du møtereferat i arbeidsgruppa for ny E6 og Rv3

Publisert: 7. mai 2012 ▪ Sist endret: 14. mai 2012
Kontakt

Plankontoret

post@plankontoret.net

Tlf. 72 42 81 61