Til innholdet

Enhet for landbruk og miljø

Rennebu kommune _ Stamnessetra

Enheten har som hovedoppgave å arbeide med forvaltningsoppgaver innenfor landbruk og miljø. De fleste av disse er knyttet opp mot tilskuddsforvaltning, viltforvaltning, motorferdsel, skogbruk og landbrukseiendom.

I tillegg til å drive med forvaltningsoppgaver har enheten en ambisjon om å bidra til å skape attraktive lokalsamfunn i Rennebu.

Vår ambisjon er å legge til rette for næringsutvikling og bygdeutvikling i kommunen vår.

Har du en idé om noe nytt , eller vil du forsterke noe som allerede finnes?

Det kan være enkeltpersoner, grendalag, lag og organisasjoner som går med tanker om tiltak for grenda/bygda si. Intet for stort og intet for lite ! Bygda trenger engasjerte innbyggere med en glød for at ting skal skje og utvikling for fremtiden.
Så - helt uavhengig om du er gårdbruker eller ikke, ta kontakt!

Vi kan bistå med å få ideene gjennomført!

Nyheter og artikler finner du nedenfor

Mistenker du avlingssvikt på ditt bruk?

Ta kontakt med landbrukskontoret

Forbud mot bruk av piggtråd

Det kan søkes om SMIL-midler til opprydding av gamle gjerder

Inspirasjonsdag om framtidsmuligheter i landbruket

Nå har du mulighet til å bli med å utvikle landbruket i Rennebu

SMIL/ NMSK-midler

Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruken av SMIL/NMSK-midlene.

Skogbruksplan Rennebu

Hele 204 skogbruksplaner ble bestilt av skogeierne i Rennebu. 2 uttrekte vinnere av de som har bestilt plan.

Båndtvang i Rennebu

Fra 1. april til 31. oktober

Båndtvang

Retningslinjer for Rennebu kommune

Tilskudd til planlegging i landbruket

God og grundig planlegging basert på de faktiske forhold på gården er det viktigste tiltaket for å sikre økonomien i investeringssaker i landbruket.

Folkefjøset – smartere – enklere – billigere

Er det bare stort og nytt som gjelder for dem som vil drive med storfe i framtida?

Vernskogbestemmelser

for Rennebu kommune

Ny tilskuddsordning

Tilskudd til grøfting inn i SMIL-ordningen fra 2013

Sau i utmarka - vis hensyn!

I disse dager blir det sluppet ca 6000 voksne sau og ca 10.000 lam i utmarka

Levende landskap

En serie om kulturlandskapet i endring.

Forollhogna villreinområde

Utarbeidelse av regional plan har kommet i gang

Råd til jegere

Tips om hvordan du kan forebygge sykdommen Harepest

Lokalmatprogrammet

– den nye programsatsingen for matspesialiteter

Beredskapsplan for beitedyr - ved rovdyrsituasjon i Rennebu

Finner du døde dyr skal SNO's rovvilkontakter kontaktes.

Gårdsvarmeanlegg - bioenergi

Formålet er å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Bygdeutviklingsmidler

Nye retningslinjer for bruken av bygdeutviklingsmidler i Sør-Trøndelag.

Jordbruksarealer

Nye regler om plikten til å drive jordbruksarealer

Rovvilt/ beredskap/ kontaktpersoner

Beitesesongen har startet og det er sluppet mange beitedyr i utmark både småfe og storfe.

Sommervedlikehold av skogsbilvei dekkes av skogfond

Ved årlig løpende vedlikehold i form av høvling, skraping, slådding, salting og krattfjerning, kan inntil 4 kr/løpemeter vei pr. år dekkes med skogfond

Fire sølvtiner til Rennebu

Sølvtina er den høyeste utmerkelsen melkebønder her i landet kan få for utmerket melkekvalitet.

Dyrevelferdsloven

I forbindelse med ikrafttredelse av den nye loven om dyrevelferd, er det blitt innført noen helt nye bestemmelser som kan få betydning både for de som holder dyr og for befolkningen for øvrig.

LENSA

Lokalt nettverkssamarbeid setter fart på skogbruket i Sør-Trøndelag.

FALLVILT

Ved påkjørsel av vilt - ring tlf 72 42 52 22 - døgnvakt

Publisert: 18. mai 2009 ▪ Sist endret: 12. juni 2017