Til innholdet

Investeringer i tradisjonelt landbruk og bygdenæringer

Ny tilskuddsordning

Innovasjon Norge ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger har gode planer og kostnadskontroll på byggeprosjektene.

I den forbindelse har de etablert ei ny tilskuddsordning. Det kan gis tilskudd tilbedriftsutvikling i tradisjonelt landbruki forbindelse med investeringer. Det betyr at dere kan få tilskudd til planlegging av tiltaket. Midlene skal da brukes til driftsplanlegging, rådgivning og oppfølging i forkant, under og etter investering.  Maksimal tildeling blir kr 50.000 pr sak og prosentsatsen er normalt 50% men inntil 75% for unge og det underrepresenterte kjønn.

 

Saufjøs hos Sveinung Lygre

Når det gjelder tilskuddssatser så er øvre grense for tilskudd til investeringer i tradisjonelt landbruk økt. Nye maksimalsatser er kr 750.000 og 30% av godkjent kostnadsoverslag.

Leid areal som arealgrunnlag ved investeringer må være sikret med langsiktig leieavtale på minimum 10 år.

 

Ved tildeling av bygdeutviklingsmidler vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Melk- og storfekjøttproduksjon med spesiell vekt på økologisk produksjon skal prioriteres.
 • Sauehold i områder med gode beiteressurser prioriteres.
 • Tiltak innen grøntsektoren i områder med gode vilkår og med gode forutsetninger, kan støttes.
 • Svinehold kan støttes når tiltaket ansees som viktig for å opprettholde et lokalt eller regionalt produksjonsmiljø.
 • Andre økologiske produksjoner prioriteres.
 • Miljøtiltak kan støttes.

 

Investeringer til bygdenæringer

Bygdeutviklingsmidler kan gis til utvikling av bygdenæringer med grunnlag i landbrukets ressurser. Investeringene skal bidra til å trygge og utvikle inntektsgrunnlaget på bruk i fylket. Ved tildeling av bygdeutviklingsmidler vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Markedstilpasset foredling av landbruksrelaterte produkter spesielt innen melk og kjøttsektoren
 • Tiltak som fremmer markedsadgang lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Nyetableringer og oppfølging av tjenesteproduksjoner, inkludert Inn på tunet-tiltak.
 • Pelsdyrnæringa kan fortsatt støttes.
 • Samarbeidstiltak der markedsføring, distribusjon og salg, er vektlagt
 • Verdiskaping i skog og tresektoren
 • Produktutvikling, markedsføring og salg innen utmark, reiseliv, lokal mat, håndverk og opplevelsesnæringer

 

Når det gjelder tilskudd til bygdenæringer så gis det maks kr 500.000 og maks tilskuddsats er 20%.

Er det spørsmål vedrørende tilskuddsordningene ta kontakt med enhet for landbruk og miljø.

 

 

 

Publisert: 29. mai 2012 ▪ Sist endret: 29. mai 2012