Til innholdet

Jordbruksarealer

Nye regler om plikten til å drive jordbruksarealer

Det er gitt nye regler om plikten til å drive jordbruksareal. Med de nye reglene som trådte i kraft 1. juli 2009 er plikten til å drive jorda blitt varig, og den gjelder all fulldyrka og overflatedyrka jord samt innmarksbeite som måtte finnes på en eiendom. Det vil si at det ikke er noen nedre arealgrense for når en har plikt til å drive et jordbruksareal, og det er ikke lenger et krav til lønnsom drift.

Reglene gjelder også for de som har overtatt eiendom med jordbruksareal før lovendringene tok til å gjelde.

Tidligere var den lovbestemte driveplikten begrenset til fem år etter overtakelse av en eiendom, og deretter hadde man plikt til å holde jord som ga grunnlag for lønnsom drift i hevd.

I dag er situasjonen slik at det produktive jordbruksarealet langt på vei er i drift uavhengig av de nye reglene. Det er imidlertid lagt til grunn at en lovbestemt plikt til å drive jordbruksareal vil gi et tydelig signal til eieren om ansvaret for å bruke arealet til matproduksjon både på kort og lengre sikt. I tillegg er jordbruksarealene en viktig del av kulturlandskapet og formålet med reglene om driveplikt er også å ivareta dette.

Med drift menes at jordbruksarealene høstes og kultiveres årlig. For at driveplikten skal være oppfylt, må jorda holdes i en slik kulturtilstand at arealet kan brukes til vanlig jordbruksdrift med mulighet for normal avling. Det er et krav at arealets produksjonsegenskaper ikke forringes over tid, det vil bl.a. si at kantsoner må vedlikeholdes og dyrkes og det må plukkes floghavre.

Det er eieren av den enkelte eiendom som har ansvaret for at jorda drives.

En eier kan velge å leie bort jorda. I et slikt tilfelle stiller loven krav til at avtalen om bortleie må være skriftlig og på minst 10 år. Avtaler på mer enn ti år medfører konsesjonsplikt for leietaker. Det er også et krav at disse leieavtalene må føre til driftsmessig gode løsninger, dvs. at jordbruksarealene leies ut til en gårdbruker med behov for tilleggsjord uten at dette gir for store avtander mellom jordleiers eiendom og arealene som leies ut.

Alle jordleieavtaler skal godkjennes av kommunen.

Jordleieavtaler som er inngått før reglene tok til å gjelde, dvs. før 1. juli 2009, gjelder fram til de er utløpt. Etter dette må driveplikten oppfylles i tråd med de nye reglene, for eksempel kan en ny jordleieavtale ikke avtales for kortere tidsrom enn ti år.

Det kan gis fritak fra driveplikten. Slik søknad skal sendes til kommunen.

Reglene finnes i Lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 (jordlova) §§ 8 og 8a. Det vises også til overgangsreglene i endringslov av 19. juni 2009 nr. 98.

Spørsmål om driveplikten kan rettes til fylkesmannen ved landbruks- og bygdeutviklingsavdelingen eller kommunene.

Last ned skjema for avtale om jordleie her

Publisert: 7. september 2010 ▪ Sist endret: 7. september 2010