Til innholdet

LENSA

Lokalt nettverkssamarbeid setter fart på skogbruket i Sør-Trøndelag.

”LENSA” er en samarbeidsstruktur hvor aktører innenfor skogbruket samarbeider innen den enkelte kommune og over kommune- og fylkesgrenser. Strukturen omfatter 5 lokale samarbeid og 26 kommuner.

Forkortelsen ”LENSA” står for lokalt initiativ, engasjement, nærhet, samarbeid, aktivitet, og synliggjør et verdigrunnlag for videre arbeid. Siden 2001 har det vært arbeidet systematisk med utvikling av samarbeidskultur og samarbeidsstruktur innenfor skogbruket i fylket. Det gir nå resultater i form av en fungerende struktur og initiativ og aktivitet.

Lokal samarbeidsstruktur representerer en likeverdig pilar til den samarbeidsstruktur som utvikles på region.- og landsdelsnivå gjennom skognæringa i Trøndelag og Kystskogbruket. Begge deler er helt avgjørende for å utnytte og utvikle det store potensial skogbruket representerer.

Vi skal kontinuerlig fokus på ”bindingen” – det som holder stokkene sammen i lensa. Lokale aktører har definert dette til å være to elementer.

· lokal pådriving, dvs. hjelp til å få iverksatt gode samarbeidstiltak i skogbruket som fører til aktivitet.

· Kompetanseutvikling, fremfor alt utveksling av beste praksis

Skogbruksregioner_4 (2)

For å ta tak i dette er det igangsatt et 3-års prosjekt som fokuserer disse elementene og dermed legger til rette for at skognettverkene og samarbeidene kan videreføres og utvikles for økt aktivitet. Prosjektet legger til rette for en pådriver i hver av de fem regionene.

Prosjektet er et svar på Fylkestinget i Sør-Trøndelag sin bestilling ved behandlingen av Kystskogbruksmeldinga, hvor fylkespolitikerne ba om at det ble etablert et eget prosjekt i fylket for oppfølging av meldinga.

Totalt settes det inn 2.3 mill kroner pr. år i økonomiske ressurser i prosjektet. Av dette kommer 1.3 mill kroner fra Fylkesmannen(Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal`) Sør-Trøndelag fylkeskommunen, kystskogbruket og fylkesinntrukne rentemidler. Resten kommer fra Allskog, industrien og kommunene (bl.a. kommunale rentemidler).

Mye positivt i skogbruket i 2009

Når vi ser på året som har gått skjer det mye positivt i sør-trøndersk skogbruk. Vi har fått en vesentlig økning på ungskogpleieaktiviteten og det er oppnådd gode resultat i forhold til vegbygging til tross for nedgangstidene som har vært i skogbruket.

Vi registrerer også en mer aktiv bruk av skogfondet, men det er mye å gå på. Skogfondet vil være det viktigste virkemidlet for å nå ambisiøse målsettinger innen sørtrøndersk skogbruk. Samarbeidsstrukturen gir oss gode muligheter for bedre resultatoppnåelse på dette området framover.

Kontaktperson hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er Nils Prestmo, npr@fmst.no, tlf: 7319 9284/ 90999852

Publisert: 29. januar 2010 ▪ Sist endret: 29. januar 2010