Til innholdet

Levende landskap

En serie om kulturlandskapet i endring.

Denne serien i fem deler forteller om det norske kulturlandskapet som er i endring. Mange steder er dyrkbar jord gjort om til krattskog fordi ingen har vedlikeholdt jorda. Norge er i ferd med å gro igjen. Heldigvis har det begynt å dukke opp grupper av både geiter, sauer og andre ryddekorps. 
Så lenge det finnes mennesker, dyr og fugler, trær, planter og andre levende organismer i naturen, vil landskapet skifte ansikt. Særlig gjelder dette jordbrukslandskapet som er blitt til i samspill mellom mennesker og natur, og der bygninger, beitemarker og slåtteenger er viktige natur- og kulturverdier i det moderne samfunnet. Dette er verdier som knytter an til både landskapsestetikk, arkitektur- og landbrukshistorie. 
     

Over 1500 gårdsbruk legges ned
Disse verdiene i kulturlandskapet - i grenselandet mellom natur og kultur - har også høy aktualitet i en verden som trenger økt matproduksjon, og der tap av biologisk mangfold er et alvorlig og påtrengende problem. 
Årlig legges ned mellom 1500 og 2000 gårdsbruk i landet vårt. Landet gror igjen - i innmark og utmark. Dyrkbar jord forvandles til krattskog i løpet av få år. Men - det finnes mange gode hjelpere. I det nasjonale forvaltningsapparatet er det gjort utvalg av 22 kulturlandskap som skal få ekstra skjøtsel, og geiter, sauer og andre beitedyr utgjør det aller beste ryddekorps mot gjengroing.
     

Første program
I det første programmet møter vi folk og dyr i mange deler av landet vårt. De står på for å holde kulturlandskapet åpent og vakkert.

Rennebu kommune har vært med å finanisere denne serien som går i beste sendetid på NRK1. For mer informasjon og Nett-tv se her

Publisert: 30. april 2012 ▪ Sist endret: 30. april 2012