Til innholdet

Lokalmatprogrammet

– den nye programsatsingen for matspesialiteter

Partene i jordbruksoppgjøret ble i 2010 enige om at hovedmålet for en videre matsatsing skulle være:

Økt verdiskaping i primærproduksjonen gjennom å bidra til utvikling, produksjon, kommersialisering og salg av norske matspesialiteter.

Målgruppen er beskrevet slik:

Bønder (råvareleverandører og gardsmatprodusenter), små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og forpliktende produsentsammenslutninger, samt reiselivsbedrifter som har utviklingsprosjekter i samarbeid med lokalmatprodusenter.

Lokalmatprogrammet skal målrette virkemidlene til innovasjon og mangfold på matområdet og er delt i tre områder:

· Mobilisering og bedriftsutvikling. I dette ligger generell støtte til bedriftsutvikling, vekstordningen og forpliktende produsentsammenslutninger

· Kompetanse, enten organisert direkte gjennom Innovasjon Norge eller samarbeidspartnere som kompetansenavene, fylkesmannen, fylkeskommunen eller andre utvalgte kompetansemiljø

· Omdømme, enten organisert direkte gjennom Innovasjon Norge eller samarbeidspartnere som kompetansenavene, fylkesmannen, fylkeskommunen eller andre miljø

Tilskudd fra Lokalmatprogrammet er avgrenset til inntil 50 % og skal i hovedsak brukes til delvis dekning av det vi kaller myke investeringer. Kompetanse, utvikling av nye produkter og utvikling av ny profil, er alle eksempler på myke investeringer. Tilskudd til fysiske investeringer kan innvilges med inntil 10 %, men bare i de tilfeller de er en avgjørende del av et utviklingsprosjekt. Det gis ikke tilskudd til bygg.

Vekstordningen videreføres i Lokalmatprogrammet og er et svært godt tilskudd til de bedriftene som er i målgruppen, dvs matprodusenter som foredler egen råvare eller næringsmiddelbedrifter som foredler råvare i samarbeid med primærprodusenter. En vekstbedrift kjennetegnes bla ved å ha sysselsetting over 1 årsverk, omsetning over 1 million pr år og med tydelige vekstambisjoner og vekstmuligheter.

Produsentsammenslutninger er det laget en egen satsing for. En gruppe produsenter enes om en felles satsing med juridisk bindende avtale og innbetaling av finansielle bidrag fra hver deltager. Samarbeidet vil gå over flere faser og flere år. Hensikten er å utnytte de kommersielle mulighetene som ligger i økt størrelse og styrke. Produsentsamarbeidet forutsettes å gi økt konkurransekraft til alle deltagerne.

Kompetansetilbud blir som nå koordinert gjennom kompetansenavene. De vil tilby relevante kurs, besøksordning eller mentor etter det de registrerer som behov.

Omdømmesatsingen i Lokalmatprogrammet har som mål å skape holdninger regionalt og nasjonalt gjennom bedriftsovergripende og fylkesovergripende profileringstiltak. Felles aktiviteter som gir økt kunnskap og kjennskap til råvarer og produkt blir prioritert. Det samme gjør felles aktiviteter for koordinering og profilering av innsats fra ulike næringer med sammenfallende interesser. Eksempelvis når matprodusenter og reiselivsbedrifter i en region samarbeider.

De gode hjelperne i kompetansenavene, fylkesmannsembetene og i Innovasjon Norge vil arbeide for at Lokalmatprogrammet bidrar til økt verdiskaping basert på råvarer fra norsk landbruk og til utvikling av nye lønnsomme arbeidsplasser over hele landet.

Ta kontakt om du har spørsmål om Lokalmatprogrammet!

Publisert: 14. juli 2011 ▪ Sist endret: 14. juli 2011