Til innholdet

Ny tilskuddsordning

Tilskudd til grøfting inn i SMIL-ordningen fra 2013

Rennebu kommune - illustrasjonsbilde grøfting

Selv om det ble brudd under jordbruksforhandlingene i vår,

har Statens landbruksforvaltning avsatt 100 mill kr til grøfting

for 2013. Det nye grøftetilskuddet blir en del av SMIL-ordningen

(spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap).

 

Det har ikke kommet noe forskrift på dette men  det legges

opp til et tilskudd på inntil 1000,- kr pr da og tilskuddet gis

kun til fornying av grøfter, ikke nygrøfting.

 

Kulturlandskaps- og forurensingstiltak

I Rennebu kommune er det svært få tiltak/søknader om midler  innenfor hydrotekniske-  og forurensningstiltak. Derfor ønsker vi nå å orientere om mulighetene som ligger innenfor SMIL-ordningen på dette området.

Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. I tillegg til grøfting kan dette være:

-        særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

-        utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for
         eksisterende lukka avløp

-        miljøplantinger og økologiske rensetiltak

 

Nærmere informasjon om hva som gjelder for de ulike tiltak:

Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg

Ved vurdering av søknader som gjelder bygningstekniske tiltak er det viktig å skille mellom hva som må regnes som vanlig drift, og hva som kan betraktes som spesielle tiltak og gis tilskudd etter denne forskriften. Det kan være aktuelt med tiltak for å redusere eller hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer og samleplasser for beitedyr, avrenning fra rundballer ,tiltak for å hindre gasstap, luktplager, mm. Dette bør imidlertid være tiltak med tilknytning til eksisterende driftsbygning eller eksisterende driftsopplegg. Ved oppstart/nyetablering, er det en forutsetning at nødvendige miljøhensyn ivaretas. For mer omfattende bygningsmessige tiltak vises det til mulig finansiering gjennom bygdeutviklingsmidler.

 

Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp

Hensikten med slike tiltak er å redusere risikoen for erosjon og avrenning av næringsstoffer. Tiltak kan gjennomføres på jordbruksarealer og/eller i vannløp. Vanlig grøfting av jordbruksareal betraktes som en del av ordinær jordbruksdrift, og slik grøfting vil derfor normalt falle utenfor forskriftens formål.

 

Miljøplantinger og økologiske rensetiltak

Med miljøplantinger forstås klimaplanting/leplanting, dvs. etablering av varig vegetasjon som le for å beskytte jordbruksområder og for å bedre klimaet for planter og husdyr, samt for å skape bedre arbeidsmiljø og trivsel, og vern av bygninger.

Økologiske rensetiltak skal redusere negative miljøvirkninger av erosjon og avrenning av næringsstoffer og plantevernmiddelrester ved hjelp av naturens selvrensingsevne. Aktuelle tiltak er etablering av fangdammer og vegetasjonssoner.

 

Rennebu kommune- illustrasjonbilde grøfting

Markdag?

Enhet for landbruk og miljø vurderer å arrangere en markdag på tema

grøfting/hydrotekniske tiltak.

Er du interessert, ta kontakt snarest med enhet for landbruk og miljø.

 

SMIL- MIDLER

Det er fortsatt midler igjen på årets SMIL-pott!

Minner om søknadsfristen som er 1. oktober

Publisert: 30. august 2012 ▪ Sist endret: 30. august 2012