Til innholdet

Rovvilt/ beredskap/ kontaktpersoner

Beitesesongen har startet og det er sluppet mange beitedyr i utmark både småfe og storfe.

rovvilt

Det er viktig at akutte rovdyrsituasjoner blir behandlet i riktig rekkefølge og til rett tid.

Hvis du finner et kadaver ta kontakt med Statens Naturoppsyn og beitelagsleder. Er du usikker på hvem som er beitelagsleder så ta kontakt med rovviltkontakt Per Arild Torsen telefon 951 05 410.

Fylkesmannen har myndighet til å vedta skadefelling av ulv, bjørn, jerv og gaupe fra 1. juni – 15. februar. For kongeørn har fylkesmannen vedtaksmyndighet hele året. Spørsmål og søknader om skadefelling og midler til akutte forebyggende tiltak i denne perioden skal rettes til Fylkesmannen. Fylkesmannen har ekstra beredskap i forhold til akutte skadesituasjoner i perioden 1. juni - 19. september og kan nås på tlf nr 900 65 298.

Beredskapsplan beitedyr

Hva gjør du som turgåer hvis du finner sauekadaver i utmark

Publisert: 24. juni 2010 ▪ Sist endret: 25. juni 2010