Til innholdet

Skogeierne utnytter ikke skogfondsordningen godt nok

Ved årsskiftet sto det inne vel 39 millioner i skogfond i Sør-Trøndelag. Dette er midler som skal gå til langsiktige investeringer på skogarealene. Avsettingen av skogfond bør tilpasses hver enkelt skogeiers behov for investeringer og ikke stå på konto lengre enn nødvendig.

 

Den fremste utfordringen i 2010 er at det offentlige og skogeierorganisasjonen samarbeider slik at vi får er en mer aktiv og effektiv bruk av en god skogfondsordning med økt skogkulturaktivitet og vegbygging som resultat.

 

 

Skogfond skal ikke spares, men brukes

Når vi ser på året som har gått skjer det mye positivt i sør-trøndersk skogbruk. Vi registrerer bl.a. en mer aktiv bruk av skogfondet, men det er mye å gå på.

 

Skogfond skal gi skogeier et bedre grunnlag for å finansiere tiltak med sikte på bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeier har ikke krav på renter av innestående beløp. Skogfond vil være det viktigste virkemidlet for å nå ambisiøse målsettinger innen sørtrøndersk skogbruk.

 

 

Økt aktivitet og aktiv skogfondsbruk

 

Skogforvaltningen ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid med Allskog om felles utfordringer, hvor samarbeidsstrukturen LENSA gir muligheter for tiltak som også øker skogfondsbruken i fylket. Skogfond vil være det viktigste virkemidlet for å nå ambisiøse målsettinger innen sør-trøndersk skogbruk. Målet er å øke skogfondsbruken fra 10 mill. kroner i 2008 til 18 mill. kroner i 2011.

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Publisert: 13. januar 2010 ▪ Sist endret: 13. januar 2010