Til innholdet

Tilskudd til nydyrking

Nydyrking 2_avlang

Rennebu kommune har en tilskuddsordning for nydyrking. Det kan gis inntil 300 kroner pr dekar som dyrkes. Kontaktpersoner ved landbrukskontoret er Evy-Ann Ulfsnes og Randi Stolpnes.

Tiltak som regnes som nydyrking, jf. forskrift om nydyrking § 3:
  • Opparbeiding av udyrka mark til fulldyrka mark
  • Opparbeiding av udyrka mark til overflatedyrka mark
  • Opparbeiding fra jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år til overflatedyrka eller fulldyrka mark

 

Publisert: 5. februar 2010 ▪ Sist endret: 12. februar 2010