Til innholdet

Tilskudd til planlegging i landbruket

God og grundig planlegging basert på de faktiske forhold på gården er det viktigste tiltaket for å sikre økonomien i investeringssaker i landbruket.

Vi understreker at det er utbygger som er ansvarlig for denne planleggingen. Innovasjon Norge anbefaler å bruke god tid sammen med rådgivere med relevant og høy kompetanse til det viktige arbeidet som må gjøres før investeringsbeslutningen fattes. Innovasjon Norge har stor tro på planleggingsprosesser der regnskapsførere, driftsplanleggere, produksjonsrådgivere osv sitter sammen i flere runder og løser planleggingsoppgavene i fellesskap med deg og ektefelle/samboer.

 

Illustrasjonsbilde: Bygging av reisverk

Søknad om tilskudd til god planlegging i forkant av større investeringer vil bli høyt prioritert og vi legger opp til forenklet saksbehandling. Maksimal tildeling er kr 50.000 pr. sak og prosentsatsen er som for bedriftsutviklingstilskudd; dvs normalt 50% for unge (under 35) og det underrepresenterte kjønn er det mulig å oppnå 75 % tilskudd. Tilskuddet skal bare dekke eksterne betalbare kostnader. Sammen med søknaden må det ligge ved tilbud som viser hvilken planleggingsprosess det legges opp til. Etter at evt tilbud er gitt kan planlegging igangsettes. Utbygger må forskuttere hele kostnaden. Tilskuddet vil bli utbetalt etter anmodning og på grunnlag av rapport og regnskap godkjent av landbruksansvarlig i kommunen.

Søknad om tilskudd til planlegging sendes på elektronisk skjema som du finner her:

 

http://www.innovasjonnorge.no/Finansiering/Etablererstipend---bygdeutvikling---foretak/

Til denne søknaden hører eksterne kostnader knyttet til forberedelser og planlegging før byggeperioden tar til. Husk at planleggingen kan vise at det er for dårlig lønnsomhet i prosjektet. Da er det riktig å endre planene eller skrinlegge investeringen.

Kostnader knyttet til byggeledelse og oppfølging underveis hører hjemme i selve investeringssaken. Det skal derfor ikke være med på søknaden om tilskudd til planlegging. Dette er kostnader som ligger til grunn for en evt ny søknad i forbindelse med selve investeringen.

 

Alle søknader om bygdeutviklingsmidler skal behandles av den som har fagansvar i kommunen. Landbruksansvarlig skal ta stilling til saken og gi sin vurdering og anbefaling til oss.  Den lokale kunnskapen om søker og forholdene på og rundt den enkelte landbrukseiendom er uvurderlig. Det gir bedre saksbehandling og flere riktige vedtak.

 

De viktigste og mest sentrale deler av driftsplan og forutsetningene, bør være kommentert av driftsplanleggeren.  Landbruksforvaltningen skal vurdere søknaden i en større helhet. Når landbruksansvarlig åpner søknaden for å skrive sin uttalelse skal prosjektet vurderes i lys av: 

  •     Kommunale næringsplaner og prioriteringer
  •     Strategien for landbruksbasert næringsutvikling i fylket
  •     Byggetillatelse og eiendomsforhold
  •     Interne forhold
  •     Bedriftsøkonomisk lønnsomhet
  •     Samfunnsøkonomi
  •     Andre vesentlige forhold

 

Her er det med andre ord muligheter til å kunne få tilskudd til å gjennomføre en god og grundig planleggingsprosess. Husk det er du som gårdbruker og utbygger som har mest bruk for en god driftsplan og tegninger samt kostnadsoverslag som holder.

 

Ta gjerne kontakt med landbruksansvarlig ved Evy-Ann Ulfsnes, evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no

Eller ring 72428143  om du trenger ytterligere veiledning.

Enhet for landbruk og miljø

Publisert: 22. april 2013 ▪ Sist endret: 22. april 2013