Til innholdet

Vis hensyn til reinen!

Tamrein er det eneste beitedyret som benytter utmarksområdene hele året.

Områdene i Trollheimen benyttes som beiteland for tamrein gjennom store deler av året. Områdene i Igelfjell/Grefstadfjell er vinterbeiteområde.

Rein på Nerskogen

Reindrifta i Trollheimen er Norges sør-vestligste sør-samiske tamreindrift. Det beites i to fylker - Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har vært kontinuerlig reindrift i Trollheimen siden før forrige århundreskifte og fram til i dag.

Reindrifta i Trollheimen har en vinterflokk på 1.600 dyr, fordelt på fem sijte-andeler - familiene Kant og Renander, bosatt på Nerskogen. Sijte er en gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer

Ferdsel i områder med tamrein

I tidsrommet 1. april – 20. august er det generell båndtvang for hunder med hjemmel i både Viltloven og Reindriftsloven. Men i følge Reindriftsloven pålegges eier og besitter av hund et særlig ansvar for at hunden ikke løper løs i områder der tamrein oppholder seg uten at hunden er fulgt på forsvarlig måte. Selv når hunden er under kontroll eller er bundet, har hundeeier eller besitter ansvar for at reinen ikke blir unødig uroet eller skremt.

Hund som treffes jagende eller i umiddelbar forbindelse med at den har jaget eller skadet tamrein vil opptas og i enkelte tilfeller bli anmeldt.

Observerer du noe spesielt eller finner du kadaver, vær vennlig å ta kontakt med Maja Britt Renander - mob 992 91 388.

Informasjon om reindrift er hentet fra hjemmesiden til Trollheimen sijte. Ønsker du å vite mer om den sørsamiske reindrifta i Trollheimen se http://www.trollheimen-sijte.no/

Båndtvang i Rennebu

I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april – 20. august holdes i band eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punkt a-e nedenfor.

a)    hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu.

b)    på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram

       til og med 31. mars.

c)    i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte

       reguleringsplaner.

d)    Rådmannen gis fullmakt til å innføre båndtvang under ekstraordinære forhold som

       gjør det påkrevd for å beskytte viltet.

e)    i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober. Dette gjelder i hele

       Rennebu kommune.

Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, ettersøkshunder, hunder som benyttes i reindrift eller hunder som brukes til jakt.

Henvendelser angående temaet kan rettes til enhet for landbruk og miljø, tlf. 72 42 81 41.

Publisert: 18. juni 2012 ▪ Sist endret: 18. juni 2012