Til innholdet

Hva er den gode barnehage- og skoleeier

Veien videre

Sandkasse i barnehagen

Kommunestyret i Rennebu kommune hadde i januar besøk av fylkesmannens oppvekstdirektør. Han etterlyste det lokale "fotavtrykket" i skolene og barnehagene våre. Politikerne våre, som er barnehage- og skoleeierne i Rennebu, burde ha vedtatt hva som skulle kjennetegne disse. Nasjonale krav til fagplaner og innhold ligger selvfølgelig fast slik at de ikke kan velges bort. Politikerne må finne hvilken felles retning de vil vi skal gå. Hvis vi tar utgangspunkt i verdiene som betyr mest for oss, kan vi starte arbeidet som skal prege all læring i barnehagen og skolen.

Styringsgruppa for den nasjonale satsingen som kalles "Den gode barnehage- og skoleeier" består av ordføreren Ola T Lånke, formannskapsmedlem Eli Krogstad, hovedutvalgsleder Marit Bjerkås, rådmann Birger Hellan, barnehagerådgiver Ester Huus, skolerådgiver Nina Rise Oddan og ass.rådmann Lill H. Bøe. Gruppa fra både administrasjon og politikere tar utgangspunkt i forskning og erfaringer fra kommuner som har lyktes med utvikle eierskapsrollen. Om vi når målet, vil politikerne være i stand til å gjøre vedtak og prioriteringer som støtter opp under barns og unges læring, der det er en forutsetning at både foreldre og ansatte arbeider tett sammen slik at barn og unge mestrer og trives i skolen og barnehagen. Tidigere kunne ungdommen klare seg uten utdanning, men slik er det ikke i dag. Veien til jobb og god helse, går gjennom utdanning.

Første trinn i denne jobben ble gjort under Stormøtet den 8.september. Alle foreldre, ansatte som jobbet mot barn og unge i skoler og barnehager, elevene og samtlige kommunestyrepolitikere var invitert til møtet. Hanne Kjensli fra KS-konsulent hjalp oss å lede prosessen. De ca 50 fremmøtte samarbeidet i grupper der de var oppfordret til å komme med sine synspunkter for så å prioritere noen av dem i gruppa. De tre viktigste verdiene ble lagt frem i plenum. Før deltakerne gikk ga de styringsgruppa en skriftlig tilbakemelding om kvelden; Hva hadde vært bra? Og hva kunne vært annerledes?

De hadde foregått mange interessante diskusjoner ved bordene mellom lærere/ barnehageansatte og politikere. Tilbakemeldingene gikk på at det var nyttig å møtes for å dele synspunkter. Det ble etterlyst mer tid til å finne ut hva den andre mente. Tilbakemeldingene tydet også på at mange foreldre ikke hadde oppfattet hva møtet dreide seg om og derfor ikke hadde møtt, noe vi i styringsgruppa beklager. Vi vil prøve å bli enda mer tydelig til neste runde.

Uka etterpå møtte styringsgruppa alle lederne i skolene og barnehagene for å gjennom innspillene fra gruppene i Stormøtet. Følgende utgangspunkt ble valgt til den videre prosessen for å finne "det lokale fotavtrykket" i Rennebu:

Lyst til å lære gjennom:

  • lokal forankring
  • utvikling gjennom å spille på lag
  • mangfold som ressurs

         

Fordi ordene vil bety ulikt for hver enkelt, trengs det å skape en felles forståelse. Vi vil bruke tid utover høsten og vinteren for å finne den. Da vi vil på nytt trenge hjelp fra dere slik at vi kan høre deres meninger. En felles retning vil hjelpe alle å dra samme vei og sammen vil vi kunne støtte barn og unge i deres læringsarbeid. Det vil gi energi,  glede og fellesskap. Ordtaket "Det trengs en landsby for å oppdra et barn" er en visdom som vi ønsker å bruke aktivt i utviklingen av kunnskap.

Publisert: 19. september 2014 ▪ Sist endret: 19. september 2014