Til innholdet

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pp-tjenesten er en hjelpetjeneste som stort sett jobber med aldersgruppen 0-16 år. Vi har mange spennende oppgaver. Blant annet hjelper vi til med kompetanseutvikling i kommunen for at barn og unge med særskilte behov skal få best mulig hjelp. Vi samarbeider mye med skoler og barnehager. Pp-tjenesten gir råd i forbindelse med pedagogiske og psykologiske (psykososiale) utfordringer i barn og unges hverdag. Vi må forholde oss til Opplæringslova § 5-6.

Arbeidsområder:

• Medfødte vansker (eks.: autisme, diverse syndrom, epielpsi, astma, allergi)
• Atferdsvansker/ psykososiale vansker
• Psykiske og/ eller emosjonelle vansker
• Motoriske vansker/ hørsels- og synsproblematikk
• Språkvansker, lese- og skrivevansker eller andre fagvansker
• Mobbing
• Forebyggende arbeid og prosjekter
• Koordinering (i kommunen eller som bindeledd til 2.linjetjenesten)
• Deltakelse i tverrfaglig samarbeid
• Kompetanse- og organisasjonsutvikling

Hovedopgaven til pp-tjenesten er å gjøre en sakkyndig vurdering for barn/ unge som trenger ekstra hjelp med opplæringen i skolen eller barnehagen. Det er vårt ansvar å finne ut hvilken hjelp hvert barn har krav på. I en liten kommune som vår, hender det ofte at vi kontakter andre for spesialisthjelp, som f eks Statped eller BUP.

Pp-tjenesten fatter ingen enkeltvedtak. Ansvaret til ppt er å gi råd til andre om hvordan de skal ta ansvar (rektor/styrer, lærer/ førskolelærer, foreldre og barn). Vi som jobber i pp-tjenesten har taushetsplikt. Det er frivillig å få hjelp av oss, og alle tjenester vi tilbyr er gratis. Velkommen til å ta kontakt hvis du lurer på noe!

Invitasjon til alle foreldre som har barn i barneskolealder, 6-12 år

Vi har gleden av å tilby foreldre et kurs i positiv barneoppdragelse, med spesielt tilpasning til foreldre med barn som har utfordringer med atferd og oppmerksomhet.

De utrolige årene

Skole - og barnehageprogrammet

Publisert: 13. mai 2009 ▪ Sist endret: 29. august 2016
Kontakt

Enhetsleder/PP-rådgiver
Lill-Therese Varsi
Tlf 72 42 81 23
 
Spesialpedagog
Unni Smestu
Tlf. 72 42 81 24