Til innholdet

SFO

Standarder for SFO i Rennebu kommune

Formål og omfang:

Skolefritidsordningen skal legge til rette for at barna gis mulighet til aktivt å utnytte sin fritid til allsidig lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Standarden skal sikre kvalitet i tilbudet.

    
Fysisk aktivitet og lek

Gjennom daglig fysisk aktivitet og lek skal eleven videreutvikle sine sosiale og grunnleggende ferdigheter og gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette innebærer daglig tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne, aktiviteter på ulike læringsarenaer, samt samarbeid med lokale aktører og frivillige organisasjoner.

Natur, teknikk og miljø

Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø, som vil fremme matematiske og naturfaglige ferdigheter.

Kunst, kultur og kreativitet

Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, og få mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte.

Mat og helse

SFO skal legge tilrette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale og språklige ferdigheter. Dette innebærer at elevene lærer om måltidsvaner og skikker. Måltider gir elevene fornyet energi slik at de blir i stand til å delta i samspill og aktiviteter. Mat som tilberedes og serveres i SFO skal ta utgangspunkt i et sunt kosthold.

Trivsel og adferd

SFO skal preges av tydelige regler og grenser for adferd, samspill og aktiviteter. Dette krever et ansvarsbevisst personale som viser respekt, er nærværende og engasjerte i den enkelte elevs helhetlige utvikling og trivsel.

Gyldig fra 20.06.2016

Publisert: 28. april 2011 ▪ Sist endret: 2. november 2016
Les mer
Kontakt

Leder SFO
Hanna Marie Reistad
Tlf. 72 42 81 77