Til innholdet

Eiendomsskatt for Rennebu

Rennebu kommunestyre har vedtatt at det skal innføres eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a i hele kommunen fra 2015.

Rennebu kommune har i dag eiendomsskatt på alle eiendommer på Berkåk  og verker og bruk i hele kommunen.

Det er kommunestyret som skriver ut skatten.

Det blir fastsatt et eiendomsskattegrunnlag for alle eiendommer. 

For boligeiendommer som har et formuesgrunnlag blir dette lagt til grunn ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget.  For andre eiendommer blir det fastsatt en eiendomsskattetakst.  Taksten som fastsettes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskattelovens § 8a-2:

”Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”

 

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvilke eiendommer skatten skal skrives ut på, hvilke satser som skal benyttes og om det skal gis bunnfradrag for boenheter .

   
Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt.  Dette framgår av eiendomsskattelovens § 5. 

Kommunale eiendommer er fritatt.  Likedan en del statlige eiendommer. 

Eiendommer som drives som gårdsbruk eller skogbruk er fritatt, dog gjelder ikke fritaket våningshus, kårboliger, andre boliger og fritidsboliger som kan benyttes til utleie,  garasjer til privatbil og næringsbygg til andre formål.

 

I tillegg kan kommunestyret frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7, for eksempel eiendommer som eies av veldedige organisasjoner, nyere boligeiendommer og lignende.

 

Taksering

Eiendomsskattetaksten skal bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av eiendommen.  For næringseiendommer skal avkastningsverdi vurderes i tillegg.  Faktaopplysninger om adresser og areal på bygninger hentes fra eiendomsregisteret Matrikkelen.  I de tilfeller hvor vi mangler areal på bygninger, hentes dette gjennom utvendig oppmåling ved besiktigelsen.  Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle forhold om eiendomsverdier og spesielle forhold som påvirker eiendommen.  De spesielle forholdene fanges opp i forbindelse med besiktigelse av hver enkelt eiendom.  Det foretas utvendig besiktigelse.

 

Retningslinjer for taksering

Rennebu kommune har valgt en sakkyndig nemnd.  Det er sakkyndig nemnd som har ansvaret for takseringen, og det er nemnda som fastsetter eiendomsskattetaksten for eiendommen. 

Som et hjelpemiddel til besiktigelsen og takseringen blir det benyttet egne ”retningslinjer for eiendomsskattetaksering” som blir fastsatt av sakkyndig nemnd.

Dokumentet blir lagt ut på kommunens nettside når det er endelig vedtatt.

Areal på bygningen tar utgangspunkt i bruksarealet som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen.  Arealet blir målt for hver etasje i bygningen.  Etasjene blir gruppert i kjelleretasje, underetasje, hovedetasje og loftsetasje.

 

Hva skal eller kan takseres

Bolighus som ikke har et formuesgrunnlag

Våningshus og andre boliger på landbrukseiendommer

Garasjer

Hytter/fritidsboliger

Næringsbygg

Verk og bruk

Andre bygninger

Tomter

 

 

Besiktigelse

Det foretas utvendig besiktigelse.  Kommunen er derfor ikke avhengig av at du er til stede ved besiktigelsen.  Hvis du ønsker å være til stede må du sende oss en skriftlig melding om dette, gjerne pr. e-post innen 1. mai 2014.  Du vil da bli kontakter i forbindelse med besiktigelsen.  Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes og du selv ikke kan delta ved besiktigelsen må du gjerne sende oss informasjon om dette.  Besiktigelsene vil i hovedsak foregå fra slutten fra medio juni til medio august 2014. 

 

 

Offentlig ettersyn

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn.   Du får tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang. 

 

Det blir lagt ut informasjon om eiendomsskatt på kommunens nettside.

 

Ved spørsmål

Dersom dere har spørsmål eller innspill til besiktigelsen, kan dere kontakte eiendomsskattekontoret.

 

Post:

Rennebu kommune,

Eiendomsskattekontoret,

Myrveien 1

7391 Rennebu

 

Telefon:

Rennebu kommune – servicetorget – 72 42 81 16 (mandag – fredag 08.00 – 15.30)

 

E-post:

postmottak@rennebu.kommune.no

 

Merk alle skriftlige henvendelser med:

Eiendomsskatt

Navn

Telefon – hvor du kan treffes på dagtid

Gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse

Publisert: 10. april 2014 ▪ Sist endret: 10. april 2014