Til innholdet

Soneinndeling i forbindelse med eiendomsskattetaksering

I forbindelse med at det innføres eiendomsskatt i hele Rennebu fra 01.01.2015 har takstnemnda vedtatt at bolig – og fritidseiendommer skal deles inn i soner etter geografisk lokalisering.

Soneinndelingen får betydning for takstnivået.

Det fastsettes soneinndeling for boliger på tross av at eiendomsskatten på boliger som hovedregel fastsettes med utgangspunkt i formuesgrunnlaget. Våningshus og andre boliger som mangler et formuesgrunnlag skal uansett takseres av takstnemnda.

Takstsoner for boligeiendommer
Kommunen deles inn i to takstsoner for boligeiendommer:

Bolig sone 1 gis korreksjonsfaktor 0,8. Sonen omfatter alle boligeiendommer utenfor sone 2.

Bolig sone 2 gis korreksjonsfaktor 1,0. Sonen omfatter Berkåk sentrum – avgrenset til et område mellom sørenden av Buvatnet og Nygard, jfr. kart datert 24.04.2014.Korreksjonsverdien brukes for hele eiendommens verdi – både tomteverdi og bygningsverdi.

Kart boligsone 2 Berkåk sentrum

      
Takstsoner for fritidseiendommer
Kommunen deles inn i x takstsoner for fritidseiendommer.

Fritid sone 1 gis korreksjonsfaktor 1,0. Sonen omfatter deler av Nerskogen avgrenset til området mellom Fv. 512 (Nerskogsveien) og grensa for Trollheimen landskapsvernområde fra grense mot Oppdal kommune til ei grense som er trekt fra Fv. 512 nord for Nerskogen kapell og vestover mot landskapsvernområdet (jfr. kart datert 24.04.2014)

Kart fritidssone 1 og 2 Nerskogen

  

Fritid sone 2 gis korreksjonsfaktor 0,9.  Sonen omfatter deler av Nerskogen avgrenset til området mellom Fv. 512 (Nerskogsveien) og grensa for Trollheim landskapsvernområde fra ei grense som er trekt fra Fv. 512 nord for Nerskogen kapell og vestover mot landskapsvernområdet til ei grense som er trekt fra Fv. 512 ved Bløtslættet og vestover mot landskapsvernområdet (jfr. kart datert 24.04.2014) 

Fritid sone 3 gis korreksjonsfaktor 0,8. Sonen omfatter alle fritidseiendommer utenfor sone 1, 2 og 4.

Kart fritidssone Trollheimen landskapsverneområde

 

Fritid sone 4. gis korreksjonsfaktor 0,7 Sonen omfatter de deler av kommunen som hører til Forollhogna nasjonalpark og Trollheimen landskapsvernområde (jfr. kart datert 24.04.2014).

Kart fritidssone Forollhogna nasjonalpark

 

Korreksjonsfaktorene brukes for hele eiendommens verdi – både tomteverdi og bygningsverdi.  

 

Publisert: 12. mai 2014 ▪ Sist endret: 28. mai 2014