Til innholdet

Vann og avløp

Gjelder fra 01.01.2018

Alle priser oppgis ekskl. mva.

Engangsgebyr for tilknytning
Bygningstype Vann Avløp
Bolig, uthus, garasje og andre småhus som ikke benyttes til næringsformål 17 130 16 810
Fritidsbolig, sæter og lignende 12 000 11 785
Flerboligbygg, næringsbygg og off. bygg 25 680 25 200
Midlertidig bygg og vannpost 4 345 4 225
Tilbygg/ påbygg 0 0
 
Årsgebyr

Abonnementsgebyr

  Vann Avløp
Bolig/ fritidsbolig 785 1 060
Næring/ offentlig 805 1 075

Forbruksgebyr

  Grunnlag Vann Avløp
  Forbruks-gebyr Abonnements-gebyr Forbruks-gebyr Abonnements-gebyr
Boenhet mindre enn 125 m² 90 135 1 080 785 1 485 1 060
Boenhet 125 – 225 m² 150 225 1 800 785 2 470 1 060
Boenhet 225 m² og større 230 345 2 765 785 3 790 1 060
Fritidsbolig mindre enn 80 m² 70 105 845 785 1 155 1 060
Fritidsbolig 80 m² og større 110 165 1 340 785 1 825 1 060
Enhetspris mål forbruk (kr/m³)     8,10   11,10  

Forbruksgebyr for vann og avløp beregnes slik:

Forbruksgebyr = enhetspris x målt forbruk/ stipulert forbruk

Målt forbruk avleses på installert vannmåler.

Stipulert forbruk for boligbygg/ fritidsbygg beregnes som bruksareal (BRA) x spesifikt forbruk, fastsatt til 1,5 m³/m².

Stipulert forbruk for næringsbygg beregnes som bruksareal (BRA) x spesifikt forbruk, fastsatt til 1,0 m³/m².

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til offentlig vann- og avløpsanlegg skal betale abonnements- og forbruksgebyr etter gjeldende regler for den virksomhet som tilknytningen representerer (jfr. kap. 2)

Prisliste

Tjeneste Pris (kr)
Frakobling av abonnent 800
Tilkobling av gammel abonnent 800
Målerleie under 1” 450
Målerleie, 1 ” – 2 ” 600
Målerleie, over 2 ” 875
Purregebyr på måleravlesing 250
Måleravlesing, arbeid utover 1. purregebyr 750
Demontering av vannmåler 780

 

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 5. januar 2018