Til innholdet

Vann og avløp

Gjelder fra 01.01.2017

Alle priser oppgis ekskl. mva.

Engangsgebyr for tilknytning
Bygningstype Vann Avløp
Bolig, uthus, garasje og andre småhus som ikke benyttes til næringsformål 17 130 16 810
Fritidsbolig, sæter og lignende 12 000 11 785
Flerboligbygg, næringsbygg og off. bygg 25 680 25 200
Midlertidig bygg og vannpost 4 345 4 225
Tilbygg/ påbygg 0 0
 
Årsgebyr

Abonnementsgebyr

  Vann Avløp
Bolig/ fritidsbolig 760 1030
Næring/ offentlig 780 1 045

Forbruksgebyr

  Grunnlag Vann Avløp
  Forbruks-gebyr Abonnements-gebyr Forbruks-gebyr Abonnements-gebyr
Boenhet mindre enn 125 m² 90 135 1 050 760 1 440 1 030
Boenhet 125 – 225 m² 150 225 1 750 760 2 400 1 030
Boenhet 225 m² og større 230 345 2 685 760 3 680 1 030
Fritidsbolig mindre enn 80 m² 70 105 820 760 1 120 1 030
Fritidsbolig 80 m² og større 110 165 1 300 760 1 770 1 030
Enhetspris mål forbruk (kr/m³)     7,90   10,80  

Forbruksgebyr for vann og avløp beregnes slik:

Forbruksgebyr = enhetspris x målt forbruk/ stipulert forbruk

Målt forbruk avleses på installert vannmåler.

Stipulert forbruk for boligbygg/ fritidsbygg beregnes som bruksareal (BRA) x spesifikt forbruk, fastsatt til 1,5 m³/m².

Stipulert forbruk for næringsbygg beregnes som bruksareal (BRA) x spesifikt forbruk, fastsatt til 1,0 m³/m².

Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten.

Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til offentlig vann- og avløpsanlegg skal betale abonnements- og forbruksgebyr etter gjeldende regler for den virksomhet som tilknytningen representerer (jfr. kap. 2)

Prisliste

Tjeneste Pris (kr)
Frakobling av abonnent 780
Tilkobling av gammel abonnent 780
Målerleie under 1” 435
Målerleie, 1 ” – 2 ” 580
Målerleie, over 2 ” 850
Purregebyr på måleravlesing 245
Måleravlesing utført av Rennebu kommune 735
Demontering av vannmåler 755

 

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 29. desember 2016