Til innholdet
Barne- og familievern

Barneverntjenestens hovedoppgave er å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Alle hjelpetiltak skal skje i samarbeid med barnet/ungdommen og deres foreldre. Hjelpen kan for eksempel være råd og veiledning, støttekontakt, å sørge for at barnet får plass i barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet eller andre foreldrestøttende tiltak. På samme måte skal barneverntjenesten også søke å sette i verk tiltak som kan stimulere barnets fritidsaktivitet, eller bidra til at barnet får tilbud om utdanning eller arbeid, eller anledning til å bo utenfor hjemmet. Barneverntjenesten kan videre sette hjemmet under tilsyn ved at den oppnevner tilsynsfører for barnet. Barneverntjenesten kan også yte økonomisk stønad som hjelpetiltak for barnet.

Barneverntjenesten skal også sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.

Ved alvorlig omsorgssvikt vil tiltak også kunne iverksettes mot foreldrenes vilje.

Alle kan ta kontakt med barneverntjenesten. Barn og voksne.

Barneverntjenesten kan treffes på telefon 72 40 10 00

Relaterte emner
Besøkshjem
Barnevern
Familievern
Fosterhjem
Overgrep
Tvangsekteskap

Alarmtelefon

Alarmsentral
for barn og unge
Telefon 116 111
Åpent mellom
15:00 og 08:00
på hverdager
Døgnåpent i
helger og på
hellig- og fridager