Til innholdet

Kommunereformen

Formannskapets innstilling til kommunestyret 18.02.16

18/16

KOMMUNEREFORMEN - STATUS OG VEIEN VIDERE

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret tar utredningene om kommunereformen til orientering.

Rennebu kommunestyre sier ja til invitasjonen fra Oppdal kommune om å starte drøftinger om evt. sammenslåing.

Som forhandlingsutvalg oppnevnes:

Kommunestyret ber om at det i neste møte fremmes en sak som tar stilling til hvilken innbyggerinvolvering som skal gjennomføres før en evt. avtale med Oppdal kommune behandles i kommunestyret.

Behandling:

Marit Bjerkås fremmet slikt forslag:

Kommunestyret tar utredningene om kommunereformen til orientering.

Rennebu kommunestyre prioriterer E6-aksen i det videre arbeidet med kommunereformen og vil invitere Midtre Gauldal kommune og Oppdal kommune til videre drøftinger.

Som drøftingsutvalg oppnevnes ordfører, varaordfører, rådmann og en tillitsvalgt.

Kommunestyret ber om at det i neste møte fremmes en sak som tar stilling til hvilken innbyggerinvolvering som skal gjennomføres. Møteprotokoll Formannskapet 09.02.2016 - Side 13 av 13

Formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik innstilling til vedtak:

Kommunestyret tar utredningene om kommunereformen til orientering.

Rennebu kommunestyre prioriterer E6-aksen i det videre arbeidet med kommunereformen og vil invitere Midtre Gauldal kommune og Oppdal kommune til videre drøftinger.

Som drøftingsutvalg oppnevnes ordfører, varaordfører, rådmann og en tillitsvalgt.

Kommunestyret ber om at det i neste møte fremmes en sak som tar stilling til hvilken innbyggerinvolvering som skal gjennomføres.

Publisert: 16. februar 2016 ▪ Sist endret: 16. februar 2016