Til innholdet

Kommunereformen – lokal prosess

30. oktober ble Stortingets vedtak om ny kommunereform behandlet i kommunestyret, og innen februar 2015 skal konkrete retningsvalg for Rennebu kommune avklares.

Betydningen av lokalt engasjement rundt denne saken ble sterkt fremhevet av kommunestyrerepresentantene, og i vedtaket er det skissert en lokal prosess som skal sikre et grundig og godt forarbeid for det videre arbeidet med kommunereformen.

Bakgrunn

I mai la regjeringen fram  kommuneproposisjonen for 2015, som inneholder en meldingsdel om kommunereformen. Stortinget ga bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for en slik reform og de økonomiske virkemidlene. Innen februar 2015 er kommunene så bedt om å avklare geografiske retningsvalg, og fatte vedtak om dette i kommunestyret. Fylkesmannen har fått til oppgave å gi konkret melding til kommunene om hva vedtaket skal inneholde, og naturlige hovedpunkt vil da være:

  • Hvilke geografiske retningsvalg kommunen prioriterer
  • Begrunnelser og forutsetninger, her under hvilken dialog som er gjennomført med nabokommunene
  • Behov for konsekvensanalyser av de ulike alternativene, særskilte problemstillinger som må avklares og kunnskapsbehov kommunen har
  • Beskrivelse av veien videre fram mot endelig kommunestyrevedtak
  • Behov for bistand fra Fylkesmannen og KS
  • Konklusjon mtp om det er aktuelt for kommunen/nabokommuner å være tidlig ute med  kommunestyrevedtak allerede i 2015 om kommunesammenslåing, eller om man vil gå for vedtak innen sommeren 2016.

 

To naturlige veivalg

I kommunestyrevedtaket skisseres en lokal prosess, som skal sikre en bred involvering lokalt, samt nødvendig dialog med våre nabokommuner. Ifølge vedtaket er det to uprioriterte retningsvalg som peker seg ut som mest naturlig for Rennebu:

  • E6-aksen med Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, eventuelt med flere.
  • Orkdalsretningen med Orkdal, Agdenes, Rindal, Meldal, Rennebu, eventuelt med flere.

 

Styringsgruppe

Formannskapet oppnevnes til styringsgruppe for prosjektet, og styringsgruppen skal tilrettelegge nødvendig kunnskapsgrunnlag og gjennomføre en prosess som bredt involverer lokale interessenter som innbyggere, politikere, næringslivet, lag og foreninger og ansatte i kommunen. Det skal også gjennomføres nødvendige dialoger med andre kommuner i regionen. Styringsgruppen gis i mandat å gjennomføre en prosess som innen 1. februar 2015 gir kommunestyret grunnlag for å avklare prioriterte geografiske retningsvalg, og kommunestyret skal i februar 2015 gi et fornyet mandat for den videre prosess.

 

Lokale høringer

For å sikre bred, lokal forankring skal det avholdes folkemøter i ulike deler av kommunen i samråd med lokale grendalag. Det påpekes også at det er viktig å holde innbyggerne løpende informert om prosessen gjennom bruk av lokale media, Rennebunytt, hjemmeside/facebook osv.

Styringsgruppen bes også om å holde kommunestyret jevnlig oppdatert om status og framdrift i arbeidet.

 

Viktig arbeid

I sin saksutredning til kommunestyret påpeker rådmannen betydningen av den lokale prosessen som nå skal settes i gang.

- Både nasjonalt og regionalt vil kommunereformen gå sin gang, og skal vi kunne ivareta Rennebu sine interesser er det viktig at vi gjør et grundig lokalt arbeid. Uten et sterkt lokalt og regionalt engasjement risikerer vi at andre tar beslutninger som i stor grad vil kunne påvirke vår framtid, heter det i rådmannens vurdering.

 

-Rennebunytt

 Folkemøter

Torsdag  13.11.   Furuly Nerskogen

Tirsdag   18.11.   Sandbrekka

Onsdag  19.11.   Åshuset

Tirsdag   25.11.   Samfunnsh. Berkåk

Onsdag  26.11.   ”Posten”, Innset

Alle møter starter kl 19.30

 

I januar 2015 vil det bli et større fellesmøte - annonseres senere!

Publisert: 10. november 2014 ▪ Sist endret: 10. november 2014