Du er her: Hjem / Arealplaner på høring

Innhold

  Arealplaner på høring

  Høring og offentlig ettersyn Øverli hyttefelt

  Forslag til detaljreguleringsplan for Øverli hyttefelt - høring og offentlig ettersyn

  Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i møte 25.01.19, sak 3/19,  å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Øverli hyttefelt til høring og offentlig ettersyn.

  Planområdet ligger ved Minnilldalsåsveien på Nerskogen, nær grensen til Oppdal.

  Planområdet omfatter 5 nye fritidseiendommer, avløpsanlegg og vannforsyning. Planen omfatter også 3 eksisterende fritidseiendommer, hvorav 2 er bebygd.

  Merknader og innspill sendes til postmottak@rennebu.kommune.no  eller Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 22.mars 2019.

  Høring og offentlig ettersyn Øverli hyttefelt

  Øverli hyttefelt - 1. gangs behandling

  Bestemmelser etter 1. gangs behandling

  Kart

  Planbeskrivelse

  VA-kart

  Va-plan

   

  Varsel om oppstart av arbeidet med endring av reguleringsplan for Nerskogen hyttegrend 

  Varsel om oppstart av arbeidet med endring av reguleringsplan for Nerskogen hyttegrend, del av gnr/bnr. 41/82

  I medhold av Plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av arbeidet med endring av reguleringsplan for Nerskogen hyttegrend, del av gnr/bnr. 41/82.

  Planområdet ligger like ved Nerskogveien (Fv6516), ca. 1 km nordøst for kommunegrensen mot Oppdal. Reguleringen omfatter et areal på ca. 12 dekar som foreslås endret fra nærings- til boligbebyggelse. Planarbeidet utføres av Plankontoret på oppdrag fra tiltakshaver Norgeshus Oppdal Bygg AS.

  Frist for innspill til planarbeidet er 27. januar 2019

  Varsel om oppstart

  Bestemmelser Nerskogen hyttegrend

  Plankart Nerskogen hyttegrend

  Situasjonsplan og terrengsnitt

  Tegninger konseptbolig Kvartett, Norgeshus

  Referat fra oppstartsmøte 19.12.2018

  Revidert plangrense reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene

  Varsel om justert plangrense for enkelte områder i Rennebu kommune

  Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 ble det i mai 2018 varslet oppstart av detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommune. Det varsles nå om justert plangrense for enkelte områder i Rennebu kommune.

  Planområdet strekker seg fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny E6 som motorvei med fartsgrense 110 km/t. Traséen for ny E6 vil avvike fra tidligere varslet plangrense for E6 i større eller mindre grad langs strekningen, og din eiendom er berørt av endringen.

  Illustrasjoner som viser hvordan plangrensen er justert finner du i lenkene under:

  Storpynten

  Berkåk sentrum

  Utvidelse ved Tovlia

  Nordskogen, Huset

  Bjørkåsen

  Skiløype Røstin

  Det kan bli aktuelt å gjennomføre befaringer, innmålinger og grunnundersøkelser i planområdet i planperioden. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven, signalloven og matrikkelloven.

  Innspill

  Merknader og opplysninger knyttet til justert plangrense skal sendes innen 18.01.19 til:

  Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim. E-post: arkivtrd@nyeveier.no

  Spørsmål

  Spørsmål vedrørende justert plangrense kan rettes til

  Jan Olav Sivertsen, tlf. 91546871. E-post: jan.olav.sivertsen@nyeveier.no eller

  Rennebu kommune v/ Leif Conradi Skorem tlf. 72428167. E-post: leif.plankontoret.net.

  Endring av reguleringsplan Nordeng III, gnr 21 bnr 43 på Nerskogen

  Varsel om endring av reguleringsplan

  I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Nordeng III, gbnr.21/43 på Nerskogen i Rennebu kommune. Planforslaget utarbeides av Plankontoret og tilhørende vann- og avløpsplan utarbeides av ARC Rådgivning AS.

  Planarbeidene utføres på oppdrag fra Nordeng Fellesbeite DA.

  Planområdet ligger på Nerskogen, på Sørvestenden av Granasjøen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

   Planområdets beliggenhet er markert med gult på kartutsnittet over.

  På bakgrunn av planinitiativet fra Nordeng Fellesbeite ble det gjennomført et oppstartsmøte for planarbeidet den 17. oktober 2018. Med på møte var representanter for Nordeng fellesbeite, kommunen og plankontoret. I referatet fra oppstartsmøte framgår hvilke krav og råd kommunen har til planarbeidet. Referatet fra oppstartmøte er lagt ut på kommunens hjemmeside, www.rennebu.kommune.no. 

  Planstatus

  Planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse og LNFR-formål (Landbruk, Natur, Friluftsliv, samt Reindrift) i kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.11.2014.

  Gjeldende plan omfatter 28 eksisterende tomter for fritidsbebyggelse, regulert i to planprosesser. Sørøst i planområdet ligger det en seter som er i aktiv drift, med innmarksbeite og fulldyrka jord i tilknytning til denne. 

  Gjeldende reguleringskart for Nordeng II, vedtatt 2004.  

  Utsnitt fra kommuneplanens arealdel hvor planområdet er avgrenset med blåstiplet strek. Området avsatt til fritids-bebyggelse er vist med oransje. Resten av området er avsatt til LNFR-formål. 

  Planskisse for ny reguleringsplan  

  Grunneierne i Nordeng fellesbeite DA og Plankontoret har gjennomført 2 befaringer i planområdet. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en skisse (under) med 30 nye tomter og tilhørende adkomstveier. Adkomst til de nye tomtene er planlagt fra eksisterende avkjørsel fra Nerskogsvegen, med to nye stikkveger som vist på kartutsnitt

  Områder med fulldyrka jord vil ikke bli regulert med nye tomter for fritidsbebyggelse eller veg. Deler av området med innmarksbeite og deler av området registrert som innmarksbeite foreslås regulert til fritidsbebyggelse og veganlegg. De arealene som er registrert som innmarksbeite er ikke blitt benyttet som beite i de senere årene.

  Forslag til 30 nye fritidstomter, vist med oransje farge og avgrenset med røde streker.

  Foreløpig skisse til vann- og avløpsplan

  Med utgangspunkt i erfaringene fra tidligere reguleringer i området er det skissert et foreløpig forslag til plassering VA-anlegg for tomteplanen vist på forrige side.

  For vannforsyning tas det utgangspunkt i 2 nye borebrønner.     

  Renseanlegg med infiltrasjonsarealer foreslås fordelt på 4 anlegg/grender. Endelig forslag til VA-plan med plassering av VA-anleggene blir basert på grunnundersøkelser som gjennomføres på barmark våren 2019.

  NB! Skissen er helt foreløpig og gjort uten at området er befart i denne sammenheng. Grunneierne jobber med å avklare med de som drifter eks. vannverk i Nordeng I og II om de kan tilby vannforsyning fra sine borebrønner og ledningsnett.

   Foreløpig skisse med VA-løsninger: Vannforsyning fra 2 borebrønner med ledningsnett (mørke grå punkter/streker) og 4 renseanlegg med infiltrasjon (A, B, C, D) og ledningsnett markert med rødt.

  Referat fra oppstartsmøte

  Innspill

  Innspill og spørsmål til arbeidet med reguleringsplan rettes til:

  Plankontoret, Myrveien 3, 7391 Rennebu, eller på e-post: post@plankontoret.net

  Tlf. 72 42 81 64/ 971 23 012.

  Innspill og spørsmål til arbeidet med Vann- og avløpsplan rettes til:

  ARC Rådgivning AS, Liavegen 34, 2580 Folldal, eller på e-post: arckom@online.no          

  Tlf. 970 63 385.

  Fristfor innspill til planarbeidene er  1. februar 2019.

   

  Detaljregulering Åsveien 1, gnr./bnr. 63/22, 47

  Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 

  Iht. plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres herved med dette varsel om oppstart av reguleringsarbeid Åsveien 1, gnr./bnr. 63/22,47.

  Norgeshus AS har på vegne av Norgeshus Oppdal Bygg startet reguleringsplanarbeid for gnr. 63 bnr. 22, 47 i Rennebu kommune. Planområdet ligger på Berkåk, ca. 0,5 km sørøst for Berkåk sentrum, og grenser til Træthaugveien i vest og Åsveien i sørøst. I gjeldende kommuneplan for Rennebu er planområdet avsatt til framtidig boligbebyggelse.

  Detaljreguleringen skal legge til rette utbygging av ca. 9-15 boenheter (regulant tar forbehold om antall enheter). Disse skal fordeles på eneboliger og evt. flermannsboliger i 1-2 etasjer (evt. med sokkel). Andre aktuelle formål vil være kjøreveg, parkering, lekeplass, renovasjon, evt. trafo. Planområdets størrelse er på ca. 6 daa. Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnittet.

  Oversiktskart som viser planområdet plassering (rød stiplet linje/sort markør)

  Kart som viser forslag til planavgresning med sort stiplet linje (med forbehold om endringer)

  Planen er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2. Dette begrunnes med at området planlegges etter gjeldende formål i kommuneplanens arealdel.


  Brev om oppstart sendes til alle berørte, slik at de kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av planforslag.

  Oppstart blir også kunngjort i Opdalingen. Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn vil bli kunngjort på kommunens nettsider. Også når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel og kan også da komme med merknader innen en gitt frist.

  Merknader
  Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet merkes «18-0439 Detaljregulering Åsveien 1».

  Sendes til: 

  NORGESHUS AS v/Ellen Reitan Krogstad, Pb. 161, 7223 MELHUS
  eller e-post: ellen@norgeshus.no

  Frist for innspill
  07.11.18.

   

  Sist endret: 20.05.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og omsorg
  /helse-og-omsorg
  http://www.nrk.no/
  Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
  http://www.nrk.no/
  Hjelpemidler
  http://www.nrk.no/
  Sykehjem
  Hjemmetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Avlastning
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
  Hverdagsrehabilitering
  /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
  Kreftomsorg
  /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
  Matlevering
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Pårørendestøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
  Personlig assistent
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  Helse - og omsorgstjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/individuell-plan/
  Individuell plan
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/helse-og-omsorg/lege/
  Lege
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Rus
  /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
  Sykehjem
  /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
  Tannhelse
  Barn og familie
  /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
  Barnevernstjenesten
  https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
  _blank
  Familievernkontor
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/
  Helsestasjon og skolehelsetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/#heading-h2-5
  Svangerskap og fødsel
  Botilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
  Kommunal utleiebolig
  /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
  Omsorgsbolig/ Trygdebolig
  Arbeids - og aktivitetstilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
  Aktivitetskontakt
  /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
  Arbeidssenter
  /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
  Dagsenter
  Andre tjenester
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
  Miljørettet helsevern
  /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
  _blank
  Pasient - og brukerombud
  /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
  Reisevaksiner
  /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
  Transporttjenester (TT-kort)
  https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
  Verge
  NAV
  https://www.nav.no/
  _blank
  NAV
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  Eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
  Eiendomsskatt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
  Hytte i Rennebu
  https://infoland.ambita.com/#/
  _blank
  Infoland
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Kommunale avgifter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
  Startlån
  Planer og kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/arealplaner-pa-horing/
  Arealplaner på høring
  Avfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
  Søppel
  https://www.hamos.no/gjenvinningsstasjoner/
  Åpningstider miljøstasjon
  https://www.hamos.no/tommekalender/
  Tømmekalender
  https://www.hamos.no/returpunkter/
  _blank
  Returpunkter hytteavfall
  Deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
  Deling av eiendom (skille ut tomt)
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
  Oppmåling
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
  Skal du bygge, rive eller endre?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
  Nabovarsel
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
  Gjerde fritidseiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
  Skjema
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
  Kommunalteknisk VA-norm
  /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
  Privat vannforsyning
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
  Bompenger private veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
  E6 Ulsberg - Vindåsliene
  /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
  Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
  Gravemelding
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Kommunale veier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
  _blank
  Trafikksikkerhetsplan
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  Skole og SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
  Rennebu barne- og ungdomsskole
  /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
  Skolemiljø
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
  Skoleplass og skolebytte
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon-og-skolehelsetjenester/
  Skolehelsetjenesten
  https://skole.visma.com/rennebu
  _blank
  Visma Flyt Skole
  https://my.showbie.com/signin
  _blank
  Showbie
  http://www.foresatteportalen.no/rennebu
  _blank
  Zokrates
  https://rennebuenspire.com/
  _blank
  Rennebu Enspire
  Barnehager
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
  Barnehager i Rennebu
  /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
  Betaling
  /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
  Søk barnehageplass
  /globalassets/barnehage/tidsplanforbarnehageneirennebu2018-2019.pdf
  Tidsplan
  /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
  Vedtekter barnehage
  /globalassets/barnehage/arsplan-varen-2019-med-progresjonsplan.pdf
  _blank
  Årsplan Vonheim barnehage
  /globalassets/barnehage/2019-arsplan-med-progresjonsplan.pdf
  _blank
  Årsplan Voll barnehage
  https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
  _blank
  Når må barnet være hjemme?
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
  Barnehagefakta.no
  https://tryggirennebu.no/
  Trygg i Rennebu
  Voksenopplæring
  /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
  Grunnskole for voksne
  /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
  Introduksjonsprogrammet
  /innhold/barnehage-og-skole/norskkurs-for-utlendinger/
  Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
  Annet
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
  PP-tjenesten
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
  _blank
  Mobbeombud
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
  Kulturskolen
  Fritid
  /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
  Skiløyper
  /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
  Rennebuhallen
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  _blank
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
  Hjem for en 50-lapp
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
  Motorklubben
  http://www.opplevrennebu.no/
  _blank
  Opplev Rennebu
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  Kultur
  /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
  Bibliotek
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  http://www.rennebumartnan.no/
  _blank
  Rennebumartnan
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
  Pilgrimsleden
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
  _blank
  Rennebufilmen
  /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
  Ungdommens kulturmønstring
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
  Kulturlandskap
  Lag og foreninger
  http://web2.idium.net/rennebu_redesign_2017/rennebu_com/lag_foreninger/
  _blank
  Oversikt
  Tilskudd og støtteordninger
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
  Spillemidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
  Kulturstipend
  Landbruk og næring
  /landbruk-og-naring
  Landbruk
  /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
  Landbrukseiendom og konsesjon
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
  Tilskudd og erstatning
  /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
  Jordbruk
  /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
  Skogbruk
  /innhold/landbruk-nering/reindrift/
  Reindrift
  /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
  Beite og gjerding
  /innhold/landbruk-nering/husdyr/
  Husdyr
  Utmark og vilt
  /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
  Viltpåkjørsler
  /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
  Rovviltforvaltning
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjon og kulturlandskap
  Kart
  /innhold/landbruk-nering/gardskart/
  Gårdskart
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjonskart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Bonde
  /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
  Ny bonde
  /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
  Bonden i stress og ensomhet
  Planer
  /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
  Landbruksplan
  /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
  Beiteplan
  Verneområder
  /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
  Trollheimen landskapsverneområde
  /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
  Forollhogna Nasjonalpark
  /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
  Naturreservat
  Bygdeutviklingsmidler
  /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
  Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
  Næringsliv
  /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
  Næringshagen
  /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
  Starte bedrift?
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
  Politikere
  /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
  Råd og utvalg
  /innhold/politikk-og-administrasjon/motekalender/
  Møtekalender
  /innhold/politikk-og-administrasjon/sakspapirer/
  Møteinnkallinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/moteprotokoller/
  Møteprotokoller
  /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/
  Valg
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
  Når krisen inntreffer
  https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
  _blank
  Råd om egenberedskap
  Enheter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
  Telefonliste ansatte
  /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
  Organisasjonskart
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
  Priser og gebyrer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Informasjon om fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
  Skatteoppkreveren
  Selvbetjening
  /innhold/politikk-og-administrasjon/januar/
  Postlister 2019
  /innhold/politikk-og-administrasjon/postliste/
  Postlister 2018
  /innhold/ledig-stilling/
  Ledig stilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
  Innlogging for ansatte
  Planer og retningslinjer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  Kunngjøringer-høringer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
  Planer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/
  Våre nøkkelverdier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
  Personvernerklæring
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
  Gifte deg?
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
  Salgsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
  Serveringsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
  Ambulerende bevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
  Skjenkebevilling for en enkeltanledning
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
  Etablerer- og kunnskapsprøve

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.